Humanica Author

การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

การวางแผนอัตรากำลังคน  (Manpower Planning)

คน หรือ Manpower เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งจำนวนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับขนาดธุรกิจ ไม่มากหรือน้อยเกินไป การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสม และไม่ทำให้ธุรกิจเสียโอกาสในการเติบโต การวางแผนกำลังคน คืออะไร การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) คือกระบวนการสรรหา วางแผน วิเคราะห์ และจัดการกับแรงงานเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร เช่น การวางแผนจำนวนแรงงานที่ต้องการในอนาคต การจัดทำแผนการเลื่อนตำแหน่งงาน และการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน เป็นต้น การวางแผนกำลังคนสำคัญอย่างไร การวางแผนกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญกับทุกองค์กร เพราะจะช่วยให้องค์กรมีแรงงานที่เพียงพอ และมีความสามารถที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ต้องพิจารณาปัจจัยจากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และแนวโน้มแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย ดังนั้น การวางแผนกำลังคนจึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ การวางแผนอัตรากำลังคน ช่วยองค์กรอย่างไรบ้าง การวางแผนกำลังคนที่เหมาะสมและเป็นระบบ จะช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถที่ตอบโจทย์ สามารถเตรียมกำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ นอกจากนี้ การวางแผนกำลังคนที่ดี ยังสามารถช่วยในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน ขั้นตอนการวางแผนกำลังคนประกอบด้วย การเข้าใจเป้าหมายขององค์กร และเข้าใจความต้องการกำลังคน ดังนี้ 1. เข้าใจเป้าหมายขององค์กร เริ่มแรกของการวางแผนกำลังคน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ต้องทำความเข้าใจเป้าหมายขององค์กร เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์สรรหากลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 2. เข้าใจความต้องการกำลังคน เมื่อเข้าใจเป้าหมายขององค์กรแล้ว การหากำลังคนไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ (จำนวนคน) หรือเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู้) และคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการวางแผนกำลังคน ประกอบด้วย การจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning) การจัดทำแผนอัตรากำลัง หรือ Workforce Planning คือกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนและจัดการกับแรงงานในองค์กร เพื่อให้มีจำนวนและคุณภาพของแรงงานที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจทั้งในระยะยาวและระยะสั้น  HR Software สำหรับการวางแผนกำลังคน HR Software คือ โซลูชันดิจิทัลครบวงจรที่ช่วยให้การดำเนินงานของ HR ง่ายขึ้น เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญของ HR Software คือระบบเก็บ data ที่เอื้ออำนวยต่อการวางแผนกำลังคน เช่น ซอฟต์แวร์ Workplaze ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิธีเชิงรุกเพื่อคาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคตที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) 1. การวางแผนกำลังคน คืออะไร การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) คือกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ และจัดการกับแรงงานเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 2. การบริหารกำลังคนมีความสำคัญอย่างไร การวางแผนกำลังคน ช่วยให้องค์กรมีแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีความสามารถ และมีสมรรถนะที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจ 3. ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ขั้นตอนการวางแผนกำลังคนประกอบด้วย 2 ข้อหลัก ๆ คือ 4. การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีประโยชน์อย่างไร การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีประโยชน์หลายด้าน ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรุปการวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานของทุกองค์กร แต่กำลังคน ก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อทุกธุรกิจ ที่ไม่เพียงแค่ปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงในแต่ละวัน แต่ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นการวางแผนกำลังคนจึงเป็นสิ่งสำคัญและทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรโดยรวม ที่ฮิวแมนิก้า เราสนับสนุนการบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผ่านโซลูชันเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรของคุณ เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์บุคลากร ไปจนถึงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ร่วมปรับปรุงประสบการณ์และบรรลุผลลัพธ์ หากสนใจปรึกษาด้าน HR ติดต่อเราได้ที่ Humanica

การวางแผนอัตรากำลังคน  (Manpower Planning) Read More »

HR Analytics ในยุคดิจิทัล

HR Analytics ในยุคดิจิทัล

HR Analytics ในยุคดิจิทัล HR Digital Transformation มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและเติบโตในสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง HR Analytics ในยุคดิจิทัลสามารถช่วยให้บริษัทเข้าใจลักษณะการทำงานของพนักงานได้อย่างละเอียด โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลการทำงาน เช่น แนวโน้มการลาออกของพนักงาน เป็นต้น HR Analytics คืออะไร HR Analytics คือกลยุทธ์ที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานมาวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการทำงาน การเงินและสวัสดิการ ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถทางภาษาและทักษะอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มาจากการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางดิจิทัลสมัยใหม่ ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ส่งผลให้ผู้บริหารและทีม HR ในองค์กรมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพนักงาน และกระบวนการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป กลยุทธ์ HR Analytics มีอะไรบ้าง กลยุทธ์ HR Analytics จะช่วยให้องค์กรมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แนวคิด HR Analytics จากอดีตสู่ปัจจุบัน และต่อยอดไปสู่อนาคต HR Analytics มีมาตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้เหล่านั้น ได้พัฒนามาเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงไป จากหนังสือ People Analytics in Big Data Era (2016) ได้พูดถึงแนวคิด HR Analytics ต่าง ๆ ดังนี้ ปี ค.ศ. 1911 – ใน The Principles of Scientific Management โดย Frederick Taylor วิศวกรเครื่องกลที่สนใจศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของคนงานในอุตสาหกรรม ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งพิจารณาคนงานจากความรู้ ความสามารถ และความกระตือรือร้นในการทำงาน รวมไปถึงวิธีการทำงานที่ต้องได้มาตรฐาน (Standardization) ปี ค.ศ.1913 – ใน Psychology and Industrial Efficiency โดย Hugo Munsterberg นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้ต่อยอดแนวคิดของ Frederick Taylor ว่าด้วยการคัดคนจากการทดสอบงานและประเมินงาน รวมถึงจิตใจของพนักงานด้วย ไม่ใช่แค่ทางกายภาพเท่านั้น ช่วงปี ค.ศ. 1914 – 1918 หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพสหรัฐได้มีการทดสอบทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Army Alpha และ Beta Tests of World War I ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดระดับความฉลาดเพื่อระบุกองทัพเกณฑ์ที่เหมาะกับตำแหน่งพิเศษในหน่วยรบ ปี ค.ศ. 1920 – Edward Lee Thorndike นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้แบ่งความฉลาดออกเป็นสามด้าน คือ ปี ค.ศ. 1921 – 1923 Carl Gustav Jung นักจิตบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิส ขยายแนวคิดเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน เพราะนอกจากความสามารถ และทักษะแล้ว บุคลิกของแต่ละบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ปี ค.ศ. 1943 – Katherine Cook Briggs คิดค้นและเผยแพร่แบบสอบถาม Myers – Briggs Type Indicator หรือ MBTI ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น  ปี ค.ศ. 1978 – ในหนังสืออ้างอิง How to Measure Human Resources Management โดย Dr.Jac Fitz-enz ได้เผย แพร่ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล 30 ตัวชี้วัด และบางตัวยังคงถูกใช้ในปัจจุบัน ปี ค.ศ. 1996 – 2001 Robert Kaplan และ David Norton ได้ตั้งระบบ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ ที่จะช่วยให้องค์กรมองเห็นถึงจุดอ่อนของการบริหารงาน และช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรต่อไป ปี ค.ศ. 2005 ได้เริ่มมีการสร้าง Talent Management System หรือการบริหารจัดการคนเก่ง ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทำงานในองค์กรของคุณ ในปัจจุบัน HR Analytics ได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ HR ต้องมีการ agile หรือปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดระบบระเบียบการทำงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล HR คือ การนำ data ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วทำแปนแผนกลยุทธ์ด้าน HR ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาคาดการณ์แนวโน้มการปรับปรุงทรัพยากรบุคคล รวมถึงนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ซึ่งประเภทของข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์มีดังนี้ ประโยชน์ของ HR Analytics HR Analytics เป็นกลยุทธ์ที่หลายองค์กรให้ความสนใจ และเป็นวิธีที่เอื้อประโยชน์ให้องค์กรได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งประโยชน์ของ HR Analytics มีดังนี้ 1. พัฒนาระบบการจ้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น HR Analytics จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตั้งเป้าหมายเพื่อค้นหา Talent ที่ต้องการได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน ใช้ประโยชน์จาก Software ในการประเมิน resume ของผู้สมัครและคัดเลือกเพียงคนที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดเวลา และสร้างประสบการณ์การจ้างงานที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 2. มองเห็นโอกาสในการเติบโตของพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน จะช่วยให้ HR และผู้นำมองเห็นโอกาสในการเติบโตของพนักงาน สามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและความสำเร็จของพนักงานมากขึ้น 3. สร้าง Employee Engagement Employee engagement คือ ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรและงานที่ทำ การวิเคราะห์ว่าพนักงานยังคงมีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทให้กับงานอยู่ไหมนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ยิ่งปัจจุบันมีการทำงานทางไกลหรือ work from home อยู่หลายต่อหลายครั้ง ทำให้ employee engagement อาจจะลดลงได้ ดังนั้น HR Analytics จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้เท่าทันพนักงานที่ประสบปัญหาเหล่านี้ และเข้าไปจัดการแก้ไขได้ทันท่วงที 4. ลดความซับซ้อนในการทำงาน การใช้ HR Analytics Report ช่วยให้ฝ่าย HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซับซ้อนในการทำงาน กล่าวคือ HR สามารถนำข้อมูลที่ได้ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนา การประเมินและพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงการจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการ มาตัดสินใจวางแผนจัดการทรัพยากรบุคคล และช่วยในการตัดสินใจที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ธุรกิจอีกด้วย 5. ลดการลาออก และรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร Employee Retention หรือ การรักษาพนักงาน เป็นเป้าหมายที่ทุกองค์กรต้องการรักษาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศไว้ (Talent) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว HR Analytics จึงเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ HR ทราบถึงประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience) และสร้างวิธีที่จะคงไว้แก่ประสบการณ์ดี ๆ ให้แก่พนักงานได้อยู่กับองค์กรต่อไป 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพ Workforce Planning ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จะช่วยให้ HR วางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ data ต่าง ๆ สามารถนำมาประเมินผล พร้อมกับกำหนดแนวทางการจัดการได้ง่ายขึ้น 7. มองเห็นช่องว่างทางทักษะของพนักงาน ข้อมูลจาก HR Analytics จะช่วยระบุช่องว่างทางทักษะของพนักงาน และมีการจัดฝึกอบรมทักษะนั้น ๆ เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วม พัฒนาทักษะความรู้เพื่อนำไปต่อยอดการเติบโตของตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเองในองค์กร และลดอัตราการลาออกเช่นกัน 8. มองเห็นกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะระบุช่องว่างทักษะของพนักงานได้แล้ว HR Analytics สามารถช่วยให้ HR มองเห็นกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย เช่น การตัดสินใจทำสิ่งหนึ่ง ๆ มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรบ้าง เป็นต้น การมองเห็นข้อบกพร่องนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการทำงานพัฒนาต่อไป HR Analytics นำไปต่อยอดกับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง เนื่องจาก HR Analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้ สามารถเตรียมพนักงานให้พร้อมรับอนาคต รวมถึงลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ เตรียมพนักงานให้พร้อมรับอนาคตด้วย HR Analytics ในยุค HR Digital Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Analytics) จึงมีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการปรับตัว และเปิดรับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน HR ซึ่งองค์กรสามารถคาดการณ์จากข้อมูลในระบบได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีโอกาสในการพัฒนาในอาชีพหรือไม่ เพื่อให้องค์กรได้เตรียมกำลังคนสำหรับอนาคตได้ทันท่วงที ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การรับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน จะช่วยลดต้นทุนการจ้างงานในหลายตำแหน่ง ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ดีขึ้น และสามารถนำทุนที่มีไปลงในภาคส่วนอื่น ๆ ที่สำคัญของธุรกิจได้มากขึ้น โดยสรุปแล้ว HR Analytics เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและเติบโตในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ทำให้การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาว

HR Analytics ในยุคดิจิทัล Read More »

Human Resource Transformation 2024

Human Resource Transformation 2024

Table of Contents What Is Human Resource Transformation? Human Resource Transformation is the process of transforming and enhancing how human resource functions are carried out in an organization. It involves reviewing HR strategies, processes, systems, and structures to match the organization’s goals and objectives, as well as adjusting to changing business conditions and workforce dynamics.Human Resource Transformation often incorporates the adoption of new technologies, the development of talent management initiatives, the enhancement of employee experience, and the implementation of innovative HR practices to drive organizational success and sustainable growth. What Causes Human Resource Transformation and Changes? Human Resource Transformation is highly driven by rapid advancements in technology, especially in areas such as AI, automation, and data analytics, which can significantly impact HR functions. Organizations may need to transform their HR processes to leverage these technologies effectively, streamline operations, and enhance decision-making. The Rise of HR Transformation Roles In the digital age, you may have observed the emergence of various HR job titles like HR Transformation Manager and Vice President of HR Transformation, indicating a growing trend. These changes underscore the need for HR to swiftly adjust to keep pace with digital advancements. The rise of Human Resource Transformation roles reflects the increasing recognition of the need for organizations to adapt their HR functions to meet evolving business needs and workforce dynamics. These roles are often tasked with driving change initiatives aimed at modernizing HR practices, leveraging technology, and aligning HR strategies with organizational goals. 4 Key Drivers to Success for Human Resource Transformation 2024 In order for Human Resource Transformation to succeed, various factors need to be considered, including personnel and technology. Here are the 4 key components that drive change towards success in 2024: 1. Human Resource Leadership An HR leader or Chief Human Resources Officer (CHRO) is a senior executive responsible for overseeing all aspects of human resources management within an organization. They typically develop and implement HR strategies, policies, and programs to support the organization’s goals and objectives. CHRO is considered a person who drives HR transformation to success. 2. Human Resource Competencies Skilled HR professionals play an important role in navigating through the transformation process effectively. Their competency is essential in addressing a wide range of business priorities, with a particular emphasis on people management and problem-solving. 3. Human Resource Operating Model An HR operating model is a framework that details how an organization’s HR function will deliver the services that help enable the success of the rest of the organization. The future state operating model and service delivery model is often the first component to envision in any HR transformation project as it serves an important north star for the overall transformation. 4. Human Resource Technology and Tools Utilizing technologies is crucial for steering HR transformation toward success. Given the increasing emphasis on hybrid and remote work, HR must embrace tools and workflows that enable seamless access to a robust employee experience from any location. A cloud-based HR Management System with Employee Self-Service serves as the foundation of any HR technology stack and is often complemented by other point solutions such as a document management system, application tracking system and employee engagement solutions. AI applications for HR use cases are also becoming an increasingly important component of organizations’ HR technology stack. FAQs 1. What is the HR transformation? Human Resource Transformation refers to the process of restructuring HR functions and practices within an organization to align with evolving digital age and business needs. This transformation aims to enhance HR’s strategic role in driving organizational success by optimizing processes, improving employee experiences, and fostering a culture of innovation and agility. 2. What is human resources in the transformation process? In the transformation process, human resources play a central role in facilitating change management, talent development, and organizational culture alignment. They are responsible for designing and implementing strategies to attract, retain, and develop talent that aligns with the organization’s objectives. 3. What is transformational change in HR? Transformational change in HR refers to significant and fundamental shifts in the way human resources functions within an organization. It involves improving HR processes, systems, and practices to align with the organization’s objectives. It often involves adopting innovative technologies, such as HRIS, automation, and analytics, to streamline processes and improve decision-making. 4. What is the HR transformation in 2024? For Human Resource Transformation in 2024,  organizations are increasingly leveraging digital technologies to automate HR processes, enhance employee experiences, and improve operational efficiency. This includes the adoption of HRIS (Human Resources Information Systems) and cloud-based systems that employees can access anywhere. Humanica’s Workplaze also integrates an HRIS solution to streamline HR tasks and other HR management. 5. Importance of Change Management in HR Transformation Change management is a critical enabler of HR transformation, ensuring that changes are implemented smoothly and effectively to achieve desired business outcomes. Leaders play a pivotal role in this process, driving the vision, engaging employees, and fostering a strong partnership with HR. 

Human Resource Transformation 2024 Read More »

Compensation and Benefits

Compensation and Benefits

Compensation and benefits are important components of employee management strategies and talent management, as they play a crucial role in attracting, retaining, and motivating employees to perform at their best and contribute to the organization’s success. What Are Compensation and Benefits? Compensation and benefits refer to the various forms of monetary and non-monetary rewards provided to employees in exchange for their work and contributions to the organization. Compensation vs. Benefits Compensation (monetary reward) typically includes wages, salaries, bonuses, commissions, paid time off, and incentives.  Benefits (non-monetary rewards) include health insurance, retirement plans, employee assistance programs, and other benefits depending on the company’s policy. Types of Compensation Direct compensation Indirect compensation Non-financial compensation Types of Benefits What Are Compensation and Benefits in HRM? In Human Resource Management (HRM), compensation and benefits refer to the rewards provided to employees in exchange for their work and contributions to the organization.  Compensation in HRM includes:  Benefits of HRM include:  Why Are Compensation and Benefits Important? How to Improve Compensation and Benefits? 1. Conduct a Review: Begin by evaluating your current compensation and benefits package to identify areas for improvement. 2. Enhance Benefits Provision: Consider enhancing the range and quality of benefits offered to employees to better meet their needs and expectations. 3. Benchmark Against Industry Standards: Compare your compensation and benefits package with industry benchmarks to ensure competitiveness and attractiveness to potential hires. 4. Continuous Monitoring: Continuously monitor market trends and employee preferences to make timely adjustments to your compensation and benefits strategy. 5. Solicit Employee Input: Seek feedback from employees to understand their preferences and priorities regarding compensation and benefits. 6. Communication and Information: Keep employees informed about their compensation and benefits package, including any changes or updates. 7. Evaluate Salary Framework: Review your salary structure to ensure it is fair, equitable, and aligned with organizational goals and industry standards. Payroll vs. Compensation and Benefits Payroll refers to the process of calculating wages or salaries. Compensation and benefits, on the other hand, refer to a broader range of rewards and incentives provided to employees in addition to their base wages or salaries. What Are Compensation Metrics? Compensation metrics are quantitative measures used to evaluate various aspects of an organization’s compensation practices and their impact on employees and the business. FAQs FAQs about compensation and benefits 1. How can compensation and benefits motivate employees? Compensation and benefits contribute to higher levels of productivity and job performance, encouraging employees to surpass expectations in their positions as well. 2. What is the compensation and benefits structure? 3. How does employee compensation impact various aspects of the organization? Employee compensation helps organizations attract and retain high-quality talent, motivate employees to perform at their best, build trust and credibility with employees, control costs, optimize budget allocations, and drive business best outcomes. 4. Is compensation considered the most effective motivation to employees? Yes, compensation or salary holds the utmost significance in motivating and enhancing the employee’s productivity, outweighing other factors. 5. What objectives does a benefits program serve? A well-designed benefits program can contribute to employee happiness, productivity, and loyalty while supporting the organization’s overall goals and success. 6. What factors influence compensation, and in what ways?

Compensation and Benefits Read More »

Performance Management and Best Practices 2024

Performance Management and Best Practices 2024

In the present day, various management approaches have been employed in organizational management. One of them is performance management, which helps employees understand their own work performance and receive support from the organization to develop their knowledge and abilities to achieve business goals and objectives. This blog will explore what performance management is and its significance for organizations. Let’s dive in. What Is Performance Management? Performance management is the process of systematically planning, monitoring, and evaluating employee performance to ensure that organizational objectives are met efficiently and effectively. It involves setting clear expectations, providing constructive feedback, evaluating performance, and offering support for employee development. Performance management also serves as a tool for fostering employee engagement, motivation, and growth. Organizations can empower their employees to reach their full potential and contribute more effectively to the company’s success by helping employees reach their goals and providing ongoing feedback.  Performance Management For HR Department Performance management is important for the Human Resources department as it ensures alignment between individual and organizational goals, facilitates ongoing feedback and coaching, and enables data-driven decision-making to drive employee engagement and organizational success. The Performance Management Goals The goal of performance management is to enhance the efficiency and productivity of individuals and organizations by achieving the best possible outcomes from employees’ work. This is achieved through setting clear objectives and managing performance evaluations, feedback, and development initiatives, which help employees enhance their skills and knowledge, improve their performance, and achieve better outcomes. Performance management also aids organizations in identifying and developing employees with excellent performance, as well as supporting successful employees in their work endeavors. This is aimed at creating an efficient work environment and fostering long-term growth alongside the organization. How Does Performance Management Work? Performance management revolves around the continuous cycle of planning, monitoring, reviewing, and rewarding employee performance. It begins with establishing SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) goals that are aligned with organizational objectives. Managers then provide ongoing feedback and coaching to help employees stay on track and address any performance gaps. Regular performance evaluations are conducted to assess progress, identify areas for improvement, and recognize outstanding achievements. Why Is Performance Management Important? Performance management is important to human resource management as it provides several benefits to employees and organizations. 1. Retaining Talent Effective performance management helps identify and recognize top performers within an organization. By acknowledging their contributions and providing opportunities for growth and advancement, employees are more likely to feel valued and motivated to stay with the company. Retaining talent is essential for talent management, reducing turnover costs, and ensuring a skilled workforce. 2. Maintaining Employee Engagement Performance management fosters a culture of continuous feedback and communication between managers and employees. By setting clear expectations, providing regular feedback, and offering development opportunities, employees are more engaged in their work. Engaged employees are generally more productive, committed, and satisfied, leading to higher levels of overall organizational performance. 3. Nurturing Leadership Talent Through performance management processes like goal-setting, feedback, and development planning, organizations can identify individuals with leadership potential. By investing in the development of these future leaders, organizations can ensure a pipeline of talent to fill key roles and drive the company forward. Nurturing leadership talent also promotes a culture of growth and innovation within the organization. 4 Stages of Performance Management Let’s explore 4 key stages of performance management. 1. Planning  The planning stage includes setting clear performance expectations, defining goals and objectives, and establishing key performance indicators (KPIs). It may also include individual goals aligning with organizational objectives and determining the resources needed to achieve them. 2. Monitoring Performance in this stage is continuously monitored and measured against the established goals and KPIs. It may include regular check-ins, progress reviews, and tracking performance metrics to ensure that employees are on track to meet their targets. 3. Developing Feedback and coaching are provided to employees to help them improve their performance and achieve their goals. It may include identifying areas for development, providing training and support, and offering opportunities for skill enhancement. 4. Rewarding Employees who have achieved their goals and demonstrated exceptional performance are rewarded and recognized for their efforts. Rewards can come in various forms, such as salary increases, bonuses, promotions, additional responsibilities, or other incentives. Performance Management Best Practices Implementing performance management best practices involves evaluating current processes, setting clear goals, selecting appropriate approaches, monitoring progress, providing training, adopting continuous management techniques, and leveraging technology to support the process. 1. Evaluate the Current Management Before implementing any changes, it’s important to assess the effectiveness of the current performance management system or HRM system. This involves reviewing processes, gathering feedback from employees and managers, and identifying areas for improvement. 2.  Identify the Goals Clearly define the objectives and goals of the performance management system. These goals should align with the overall strategic objectives of the organization and focus on improving employee performance, engagement, and development. 3. Select the Right Approach Choose the performance management approach that best suits the needs and culture of the organization. This may include traditional annual performance reviews, more frequent check-ins, or a combination of both. Consider factors such as organizational size, industry, and employee preferences. 4. Monitor Progress Continuously monitor and evaluate the progress of the performance management system. Track key metrics such as employee engagement, productivity, and turnover rates to assess the effectiveness of the system and make adjustments as needed. 5. Provide Trainings Train managers and employees on the performance management process and their respective roles and responsibilities. This includes training on goal-setting, feedback delivery, coaching techniques, and development planning. Providing adequate training ensures that everyone understands the expectations and can effectively participate in the process. 6. Apply continuous performance management Move away from the traditional once-a-year performance review model and adopt continuous performance management. This provides regular check-ins between managers and employees to provide feedback, discuss goals, and address any performance issues in real-time.  7. Using Technology Leverage technology tools and software to streamline the performance management process. This includes performance management platforms, goal-tracking software, and feedback tools. Workplaze Mobile by Humanica is one of the excellent tools to help automate administrative tasks, provide real-time performance data, and facilitate communication between HR and employees. Examples of Performance Management Google’s performance management system is renowned for its innovative and data-driven approach to evaluating and developing employees. Google initiated

Performance Management and Best Practices 2024 Read More »

Top 5 Best HR and Payroll Software in 2024

As work styles evolve in the digital age, HR and payroll software play a crucial role in facilitating coordination between organizations and employees. They serve as tools to enhance accuracy and foster business growth. As a result, several organizations are actively seeking out the best HR management software solutions to support their business operations. Here Are the Best HR and Payroll Software Worth Investing in 2024 With various choices of HR programs available in the current market, organizations often face the challenge of selecting the most suitable one for their needs. To assist those in search of ideal HR and payroll software, we have curated a list of the 5 best options for comparison. Evaluating the differences among these programs can assist in making an informed decision regarding their utilization within the organization. Let’s delve into the details of each HR management software to facilitate your decision. 1. Workplaze  When it comes to talking about HR  Core, Workplaze stands out as a highly favored HR and payroll software solution developed by Humanica, a leading HR solution provider in Thailand. Workplaze offers a comprehensive set of features tailored to assist both employees and organizations in adapting to the digital era and remote work environments. Notably, it enhances efficiency for HR departments by streamlining data management tasks and providing a range of functionalities aimed at fostering business development. Workplaze stands out with its ability to facilitate several key functions: 2. EZY-HR EZY-HR is an online personnel management solution designed to streamline the workflow of human resources departments. It facilitates tasks such as salary transactions, holiday and absence calculations, leave management, tracking late arrivals, and even automating OT calculations. By minimizing manual processes, EZY-HR simplifies HR operations, allowing departments to function more efficiently and with greater ease. 3. Empeo This HR and payroll software offers robust features for managing absence, leave, and lateness efficiently. It incorporates Advanced Payroll Automation, which automates salary calculations with precision, including additional income such as OT or diligence allowance. Moreover, it streamlines the process by directly sending electronic pay slips to employees’ emails within the organization 4. OneDee Payroll Software OneDee Payroll Software is a commendable choice for businesses seeking HR and payroll software. It offers an online platform with advanced features such as working hour calculations and an AI chatbot. These functionalities streamline complex work processes, making payroll management more efficient and user-friendly. 5. Tricor Orisoft HR and payroll software such as Tricor Orisoft offers more than just payroll processing capabilities, it also serves as an analytical tool for HR departments. This innovative program generates insightful reports and information for management regarding various HR-related matters. With its diverse functions, Tricor Orisoft enhances organizational efficiency in multiple ways. Conclusion Stepping into the new era of work in 2024 requires organizations to adopt effective HR and payroll software that can adeptly respond to digital workflows. The 5 best salary programs discussed above offer distinct identities, functionalities, and features tailored to meet varying organizational needs. Therefore, when selecting HR management software, organizations should carefully consider which one aligns best with their specific requirements and organizational culture. By choosing the program that suits their needs, organizations can optimize their HR processes and thrive in this ongoing digital era.

Top 5 Best HR and Payroll Software in 2024 Read More »

Best Apps For HR 2024

Best Apps For HR 2024

Technology has revolutionized HR processes, making them more efficient, streamlined, and accessible. With the advent of various software and apps designed specifically for HR tasks, businesses can automate repetitive tasks, improve data management, enhance employee engagement, and make more informed decisions. If you’re looking for the best apps for HR in 2024, we’ve gathered them for you. The HRMS and programs below offer various features to streamline HR processes, enhance employee management, and improve overall efficiency. What is an HR mobile app? So what is an HR mobile app? First, an HR mobile app is a software application designed specifically for use on mobile devices, such as smartphones and tablets, to facilitate various HR-related tasks and activities. The technology helps HR work and the apps provide employees, managers, and HR professionals with convenient access to HR services and information anytime, anywhere, from their mobile devices. 15 Best HR Software 2024 Here are the 15 best HR software in 2024 with pros and cons. 1. Workplaze Workplaze is one of the best apps for HRM solutions. Workplaze, a cloud-based HRIS, offers a suite of tools and features designed to streamline HR processes, including payroll management, time and attendance tracking, benefits administration, and employee self-service. The platform aims to simplify HR operations, improve accuracy, and enhance employee engagement by providing comprehensive and user-friendly tools for managing various aspects of the workforce. Pros: Cons: 2. Motivosity Motivosity is an HR software platform designed to foster employee engagement, recognition, and appreciation within organizations. It provides tools for employees to give and receive recognition, express gratitude, and connect with their colleagues.  Pros: Cons: 3. Deel Deel is a platform that simplifies the process of hiring and paying international employees, contractors, and freelancers. It offers tools for managing contracts, compliance, payments, and taxes across various countries and currencies.  Pros: Cons: 4. Bonusly Bonusly is an employee recognition and rewards platform that allows organizations to incentivize and acknowledge their employees’ contributions. It enables employees to give and receive bonuses, points, or rewards for outstanding performance, teamwork, and achievements.  Pros: Cons: 5. Willo Willo is a video interviewing platform designed to streamline the hiring process for employers. It allows recruiters and hiring managers to conduct structured video interviews with candidates remotely. Pros: Cons: 6. Rippling Rippling is an app for HR designed to streamline employee administration tasks for businesses. Rippling’s integrated approach aims to simplify HR processes and improve efficiency by centralizing employee data and automating repetitive tasks. Pros: Cons: 7. BambooHR Another app for HR management is BambooHR, an HR software solution for small and mid-sized businesses. Features include payroll, benefits administration, time tracking, performance management. Pros: Cons: 8. WorkTango If you need an expert app for HR, WorkTango is also a good option. WorkTango is an HR software aimed at improving employee engagement across organizations. It includes dashboards tailored to specific roles, offering analysis options to help teams gain a comprehensive understanding of their organization’s attitudes toward different initiatives. Pros: Cons: 9. monday.com monday.com is a task management software that helps with businesses’ workflows. With its simple usage, several organizations have decided to opt for this app. Pros: Cons: 10. Papaya Global Papaya Global is a global workforce payroll and payments platform with a focus on large-scale businesses, handling diverse payroll requirements according to businesses’ needs. Pros: Cons: 11. HiBob HiBob is one of the apps for HRM solutions with a focus on small and medium-sized businesses. Features include payrolls, surveys, and other optional benefits.  Pros: Cons: 12. Paycor Paycor is a human capital management (HCM) platform with these functions: payroll, core HR, talent acquisition, workforce management, benefits administration, performance management, employee engagement, learning and development. Pros: Cons: 13. Homebase Homebase is an HRIS solution for small businesses focusing  primarily on employing workers based on shifts. Pros:  Cons: 14. Connecteam Connecteam provides both web-based and mobile applications, offering 3 product hubs which are Operations, Communications, and HR and Skills.  Pros: Cons: 15. Sage HR Sage HR is an HRIS solution with a focus on remote team management. Pros: Cons: Technology’s Impact on HRM Technology has significantly transformed Human Resource Management (HRM) practices. The HR smart system includes recruitment processes through online job portals, employee onboarding, performance management, e-learning platforms, employee engagement, data analytics, and remote work management. The HR changing with technology empowers HR professionals to become more strategic, efficient, and data-driven in managing the workforce. Overall, adopting apps for HR processes has become essential for businesses to stay competitive in today’s digital age, as it allows them to optimize HR processes, improve employee experiences, and ultimately drive organizational success.

Best Apps For HR 2024 Read More »

Humanica at Huawei Connect 2023

Humanica Group Won “Co-Innovation and Win-Win Partner Awards 2023” From Huawei Connect 2023

Humanica Public Company Limited, the Southeast Asia’s leader in complete HR solution provider, was honored with the “Co-Innovation and Win-Win Partner Awards 2023” at the Huawei Connect 2023 event on September 21, 2023 in Shanghai, People’s Republic of China. The award was given to Huawei Cloud partners who have high growth potential and work closely with Huawei Cloud to develop new innovations to meet the needs of customers in different parts of the world. Humanica is overjoyed to have received this honor. This demonstrates our commitment to developing new innovations in collaboration with Huawei Cloud in order to provide services that precisely and efficiently meet the needs of our customers. Humanica and Huawei Cloud have been working together on new innovations to improve the quality of human resources services in Thailand. The two companies have collaborated on the development of new solutions to assist customers in more efficiently managing human resources, such as recruitment and employee selection solutions, employee training and development solutions, performance management solutions, and employee compensation and benefits management solutions. Humanica and Huawei Cloud’s collaboration will aid in the development of Thailand’s human resources industry and assist various organizations in effectively adapting to changes in the business world. Explore other blog contents from Humanica by clicking here.

Humanica Group Won “Co-Innovation and Win-Win Partner Awards 2023” From Huawei Connect 2023 Read More »

Scroll to Top