การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

การวางแผนอัตรากำลังคน  (Manpower Planning)

คน หรือ Manpower เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งจำนวนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับขนาดธุรกิจ ไม่มากหรือน้อยเกินไป การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสม และไม่ทำให้ธุรกิจเสียโอกาสในการเติบโต

การวางแผนกำลังคน คืออะไร

การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) คือกระบวนการสรรหา วางแผน วิเคราะห์ และจัดการกับแรงงานเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร เช่น การวางแผนจำนวนแรงงานที่ต้องการในอนาคต การจัดทำแผนการเลื่อนตำแหน่งงาน และการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน เป็นต้น

การวางแผนกำลังคนสำคัญอย่างไร

การวางแผนกำลังคนสำคัญอย่างไร

การวางแผนกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญกับทุกองค์กร เพราะจะช่วยให้องค์กรมีแรงงานที่เพียงพอ และมีความสามารถที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ต้องพิจารณาปัจจัยจากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และแนวโน้มแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย ดังนั้น การวางแผนกำลังคนจึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

การวางแผนอัตรากำลังคน ช่วยองค์กรอย่างไรบ้าง

การวางแผนกำลังคนที่เหมาะสมและเป็นระบบ จะช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถที่ตอบโจทย์ สามารถเตรียมกำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ นอกจากนี้ การวางแผนกำลังคนที่ดี ยังสามารถช่วยในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

 • การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Development)
 • การวางแผนพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร (Training and Development)
 • การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง หรือการย้ายตำแหน่งงาน (Succession Planning)
 • การวางแผนเพื่อลดกำลังคน (Reduction)
 • การวางแผนเพื่อเพิ่มกำลังคน (Expansion)
 • การวางแผนเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน และ สวัสดิการ (Compensation & Benefits)
ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน

ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน

ขั้นตอนการวางแผนกำลังคนประกอบด้วย การเข้าใจเป้าหมายขององค์กร และเข้าใจความต้องการกำลังคน ดังนี้

1. เข้าใจเป้าหมายขององค์กร

เริ่มแรกของการวางแผนกำลังคน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ต้องทำความเข้าใจเป้าหมายขององค์กร เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์สรรหากลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. เข้าใจความต้องการกำลังคน

เมื่อเข้าใจเป้าหมายขององค์กรแล้ว การหากำลังคนไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ (จำนวนคน) หรือเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู้) และคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการวางแผนกำลังคน ประกอบด้วย

 • การคาดการณ์ความต้องการกำลังคน (Forecast Manpower Requirements)
  • ระดับการศึกษา ทักษะการทำงาน ช่วงอายุที่องค์กรต้องการ
  • แนวโน้มตลาดแรงงานที่เปลี่ยนเป็น เช่น คนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติต่อการทำงานรูปแบบใหม่ เป็นต้น 
 • การคาดการณ์จำนวนกำลังคนที่มีอยู่ (Forecast Manpower Availability)
 • วิเคราะห์จำนวนพนักงานที่มี และตลาดแรงงาน (Internal Sources vs External Sources)
 • ประเมินความสามารถในการทำงานของพนักงาน (Competency)
 • วิเคราะห์อัตราการลาออก (Turnover Rate) เพื่อให้ทราบถึงมูลเหตุของการลาออก เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการกำลังคนต่อไป
 • ประเมินกำลังคนที่มีอยู่ว่าสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้มากน้อยแค่ไหน
 • การหาความต่าง (Gap Analysis) คือ การเปรียบเทียบความต้องการกำลังคนกับจำนวนกำลังคนที่มี ดูว่ากำลังคนในองค์กรกำลังขาด (Shortage) หรือเกิน (Surplus)
 • การปิด Gap
  • กรณีที่กำลังคนเกินความต้องการขององค์กร อาจจะต้องมีการโอนย้าย ลดจำนวน หรือเพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานอื่น ๆ ได้
  • กรณีขาดกำลังคน ฝ่าย HR จะต้องวางแผนเพิ่มกำลังคน และกำหนดทักษะที่ต้องการให้ชัดเจน
การจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)

การจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)

การจัดทำแผนอัตรากำลัง หรือ Workforce Planning คือกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนและจัดการกับแรงงานในองค์กร เพื่อให้มีจำนวนและคุณภาพของแรงงานที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจทั้งในระยะยาวและระยะสั้น 

 1. 1. เตรียมข้อมูลกำลังคนที่มี – ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
 2. 2. คาดการณ์กำลังคนในอนาคต – ต้องการคนมากน้อยแค่ไหน ความชำนาญ ทักษะ ความรู้แบบไหน ฯลฯ
 3. 3. แผนกำลังคน (Manpower Planning) – หรือแบบฟอร์มอัตรากำลัง เมื่อวิเคราะห์ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว ให้นำมาระบุจำนวนที่ชัดเจนลงแบบฟอร์มเพื่อคำนวณ Gap ที่มี

HR Software สำหรับการวางแผนกำลังคน

HR Software คือ โซลูชันดิจิทัลครบวงจรที่ช่วยให้การดำเนินงานของ HR ง่ายขึ้น เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญของ HR Software คือระบบเก็บ data ที่เอื้ออำนวยต่อการวางแผนกำลังคน เช่น ซอฟต์แวร์ Workplaze ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิธีเชิงรุกเพื่อคาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคตที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน

 • วัตถุประสงค์ขององค์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ผลประโยชน์ส่วนตัว การฝากคนเข้าทำงานทั้งที่ไม่มีทักษะ ความสามารถตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคน เป็นต้น
FAQs

FAQs

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

1. การวางแผนกำลังคน คืออะไร

การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) คือกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ และจัดการกับแรงงานเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

2. การบริหารกำลังคนมีความสำคัญอย่างไร

การวางแผนกำลังคน ช่วยให้องค์กรมีแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีความสามารถ และมีสมรรถนะที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจ

3. ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

ขั้นตอนการวางแผนกำลังคนประกอบด้วย 2 ข้อหลัก ๆ คือ

 1. 1. เข้าใจเป้าหมายขององค์กร: เป้าหมายของธุรกิจคืออะไร
 2. 2. เข้าใจความต้องการกำลังคน: ธุรกิจต้องการคนประเภทไหน ความรู้ ความสามารถเพียงพอหรือไม่

4. การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีประโยชน์อย่างไร

การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีประโยชน์หลายด้าน ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สรุปการวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานของทุกองค์กร แต่กำลังคน ก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อทุกธุรกิจ ที่ไม่เพียงแค่ปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงในแต่ละวัน แต่ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นการวางแผนกำลังคนจึงเป็นสิ่งสำคัญและทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรโดยรวม

ที่ฮิวแมนิก้า เราสนับสนุนการบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผ่านโซลูชันเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรของคุณ เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์บุคลากร ไปจนถึงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ร่วมปรับปรุงประสบการณ์และบรรลุผลลัพธ์ หากสนใจปรึกษาด้าน HR ติดต่อเราได้ที่ Humanica

Scroll to Top