นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เกี่ยวกับเรา

ความสำเร็จ เริ่มต้นจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และการดำเนินงาน

โดยมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน กลต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นในระยะยาว โดยถือเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม

 

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ