คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

Chuenchom-Techarungkiat.png

ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ด้านโซลูชันบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริหาร

ศศิธร หิรัญศักดิ์

Sasithorn-Hirunsak.png

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

โซลูชันด้านการเงิน

Soontorn-Dentham.png

สุนทร เด่นธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Serene-Lim.png

ซีรีน ลิม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ด้านพาณิชย์ และระหว่างประเทศ

Hathaichanok-Suwanjang.png

หทัยชนก สุวรรณจาง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Somsak-Tantitanawat.png

สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์

คณะกรรมการบริษัท

Anotai-Adulbhan.png

อโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานคณะกรรมการ

Soontorn-Dentham.png

สุนทร เด่นธรรม

รองประธานคณะกรรมการ

Anuphan-Kitnitchiva.png

อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการอิสระ

Patara-Yongvanich.png

ภัทร ยงวณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

Patai-Padungtin.png

ไผท ผดุงถิ่น

คณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

Thanachart-Numnonda.png

ธนชาติ นุ่มนนท์

คณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

Piyaporn-Phanachet.png

ปิยพร พรรณเชษฐ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ