ข้อกำกับดูแลกิจการ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ฮิวแมนิกาปฏิบัติตามหลักการ 8 ประการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการและบรรลุบทบาทของ ‘บริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยและเอเชีย หลักการแต่ละข้อให้ความสำคัญกับส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติงาน
การทบทวนนโยบายและหลักการ จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ Humanica มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างผลงานในระยะยาวที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทและพนักงาน Humanica ให้คำมั่นที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สร้างคุณค่าภายในบริษัท และตอบสนองต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปีหรือตามความเหมาะสมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดย ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ Humanica มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นในระยะยาว: รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สร้างมูลค่าภายในบริษัท และตอบสนองต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม

ข้อปฏิบัติธรรม 8 ประการของ ฮิวแมนิก้า

หลักการ #1

การกำหนดบทบาทความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการ

หลักการ #2

กำหนดวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

หลักการ #3

เสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ

หลักการ #4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CEO และการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ

หลักการ #5

ดูแลนวัตกรรมและธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

หลักการ #6

เสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

Principle #7

ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและความซื่อสัตย์ทางการเงิน

หลักการ #8

ตรวจสอบการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ต้องใช้ความกล้าหาญในการก้าวไปข้างหน้า ดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปสู่ทิศทางใหม่ เราสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

ขอรับการสาธิตได้วันนี้

ส่งข้อความมาหาเรา ทีมของเราจะติดต่อกลับเพื่อนัดวันสาธิต    TRY FREE DEMO

    Scroll to Top