รู้จักกับประเภทของสิทธิประกันสังคมแต่ละมาตรา

รู้จักกับประเภทของสิทธิประกันสังคมแต่ละมาตรา

คนวัยทำงานคงจะคุ้นชินกับการจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนอยู่แล้ว เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตนตามที่ตนมีสิทธิ์ แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้น เราจะได้สิทธิประกันสังคมอะไรกลับมาบ้าง เพราะบางคนจ่ายทุกเดือนแต่แทบจะไม่ได้ใช้สิทธิอะไรเลย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับประเภทของสิทธิประกันสังคมแต่ละมาตราให้มากขึ้น สิทธิประกันสังคมคืออะไร? สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40 ได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมเหมือนกันไหม? ถ้าพร้อมแล้วไปเช็กสิทธิ์ของคุณกันเลย

สิทธิประกันสังคมคืออะไร?

สิทธิประกันสังคมคืออะไร?

สิทธิประกันสังคม คือ การทำประกันร่วมกับรัฐบาลด้วยการจ่ายเบี้ยประกัน หรือที่เรียกว่า “เงินสมทบ” กล่าวคือ สิทธิประกันสังคม เป็นเหมือนการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของมนุษย์เงินเดือน เมื่อจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมไปแล้ว กองทุนจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น คุ้มครองเมื่อว่างงาน, ประสบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร หรือชราภาพ เพื่อให้ได้รับการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

สิทธิประกันสังคมมาตราต่าง ๆ

ผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคม จะแบ่งออกเป็น 3 มาตราด้วยกัน ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 โดยรายละเอียดและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนแต่ละมาตรา จะได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมที่แตกต่างกัน ดังนี้

สิทธิประกันสังคมมาตรา 33

สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 หมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ จากลูกจ้าง 5% จากนายจ้าง 5% และจากรัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต่ำตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) จะได้รับความคุ้มครองมีดังนี้ กรณีเจ็บป่วย/ อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน เช็กสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม

สิทธิประกันสังคมมาตรา 39

สิทธิประกันสังคมมาตรา 39 หมายถึง บุคคลที่เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน แล้วออกจากงาน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมด้วยการส่งประกันสังคมต่อเอง แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  เงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องนำส่งจะเท่ากับ 432 บาท/เดือน ซึ่งผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องกัน หากไม่ส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน จะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ในทันที

สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนตามสมัครใจ (มาตรา 39) จะได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ 

เช็กสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม

สิทธิประกันสังคมมาตราต่าง ๆ

สิทธิประกันสังคมมาตรา 40

สิทธิประกันสังคมมาตรา 40 จะหมายถึง บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ชุด

  • ความคุ้มครอง 3 กรณี : จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐบาลสมทบ 30 บาท) สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
  • ความคุ้มครอง 4 กรณี :  จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลสมทบ 50 บาท) สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ

เช็กสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม

สรุปบทความ

สิทธิประกันสังคมทั้งมาตรา 33 39 และ 40 แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันที่สถานะของผู้ประกันตน ซึ่งมีผลต่อเงินสมทบที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนและความคุ้มครองที่ได้รับด้วย ทั้งในเรื่องสุขภาพ เงินสมทบ เงินประกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา อย่าลืมนำเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือนมาคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

สำหรับองค์กรไหนที่ต้องการยกระดับระบบ HR ขององค์กรให้มีความเสถียรภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ ที่ Humanica พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนำพาองค์กรของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย Workplaze HR Core ที่เป็นการนำฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อระบบ HR ทั้งในส่วนที่เป็นฐานข้อมูลพนักงาน การจัดการหักเงินสมทบที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้อย่างแม่นยำ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน รวมไปถึงขั้นตอนการทำเงินเดือน มาจัดการภาระงานเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น ด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่า แม่นยำกว่า และน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็น HR Software ที่เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรทุกประเภทมากที่สุด

Scroll to Top