ERP คืออะไร? สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างไร?

ERP คือ ซอฟแวร์บริหารทรัพยากรขององค์กรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยจัดการข้อมูลและระบบการทำงานในองค์กร เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรรวบรวม จัดเก็บ จัดการ และบูรณาการข้อมูลจากกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของแผนกต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงคลังสินค้า การขนส่ง การขาย การบัญชี การเงิน การผลิต การจัดซื้อ และทรัพยากรบุคคล (HR) ทำให้มั่นใจได้ว่ามีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวซึ่งให้การมองเห็นในทุกแผนก ยกตัวอย่างเช่น การประสานงานทางด้านเอกสารของฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายบัญชี และฝ่ายคลังสินค้าที่ต้องจัดเอกสารให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละฝ่าย มีโปรแกรมที่ใช้งาน และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ฝ่ายจัดซื้อใช้ระบบของตนเองในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการเหล่านี้ ส่วนแผนกอื่นๆ เช่น ฝ่ายบัญชีและคลังสินค้า ก็ใช้ระบบของตัวเองทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น ฝ่ายคลังสินค้าใช้โปรแกรม A ฝ่ายจัดซื้อใช้โปรแกรม B ส่วนฝ่ายบัญชีใช้โปรแกรม C ทำให้ระบบการทำงาน ระบบงานเอกสารของทั้ง 3 ฝ่าย รวมถึงข้อมูลที่สรุปออกมามีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขาดความเชื่อมโยงกัน ก็จะไม่สามารถสรุปข้อมูล หรือมองภาพรวมที่ถูกต้องได้ ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายในการตรวจสอบข้อมูล สอบถามเมื่อพบปัญหา หรือปรับเปลี่ยนระบบการทำงานสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีข้อมูลปริมาณไม่มากนัก แต่กับองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก การจัดระเบียบ การค้นหาข้อมูล และการทำงานร่วมกับข้อมูลของหลายฝ่ายจะเป็นไปได้ยาก และซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า …

ERP คืออะไร? สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างไร? Read More »