ข้อกำกับดูแลกิจการ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ฮิวแมนิกาปฏิบัติตามหลักการ 8 ประการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการและบรรลุบทบาทของ ‘บริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยและเอเชีย หลักการแต่ละข้อให้ความสำคัญกับส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติงาน

การทบทวนนโยบายและหลักการ จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ Humanica มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างผลงานในระยะยาวที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทและพนักงาน Humanica ให้คำมั่นที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สร้างคุณค่าภายในบริษัท และตอบสนองต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปีหรือตามความเหมาะสมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดย ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ Humanica มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นในระยะยาว: รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สร้างมูลค่าภายในบริษัท และตอบสนองต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม

ฮิวแมนิก้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ข้อปฏิบัติธรรม 8 ประการของ ฮิวแมนิก้า

หลักการที่ 1

การกำหนดบทบาทความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการ

หลักการที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

หลักการที่ 3

เสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ

หลักการที่ 4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CEO และการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ

หลักการที่ 5

ดูแลนวัตกรรมและธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

หลักการที่ 6

เสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

หลักการที่ 7

ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและความซื่อสัตย์ทางการเงิน

หลักการที่ 8

ตรวจสอบการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top