Humanica ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน ESG Emerging List ปี 2024

ในปี 2567  บริษัท Humanica ได้รับการยอมรับและคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG Emerging List ซึ่งเป็นการรับรองที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการประเมินด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยได้รับคัดเลือกและจัดลำดับโดย สถาบันไทยพัฒน์ (สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน)

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน จากผลการสำรวจหน่วยงานผู้ประเมินและจัดระดับด้าน ESG ทั่วโลก พบว่ามีหน่วยงานมากกว่า 600 แห่งที่ทำการประเมิน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของตลาดด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

การประเมิน ESG ของกิจการนั้นมีประโยชน์หลายประการสำหรับนักลงทุน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (83%) จัดทำรายงาน (79%) และพิจารณาผลกระทบด้านความยั่งยืน (77%) ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ใช้เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงาน (71%) จัดการความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่น (63%) และรับทราบประเด็นสำคัญสำหรับการรายงานความยั่งยืน (62%)

สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ซึ่งมีการคัดเลือกจาก 920 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยใช้ข้อมูลจาก 6 แหล่ง รวมกว่า 17,037 จุดข้อมูล หลักทรัพย์ที่ติดกลุ่ม ESG Emerging ปีนี้มีจำนวน 19 หลักทรัพย์ รวมถึง Humanica ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG อย่างเด่นชัด

Humanica ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ Humanica ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มงวด

Humanica ได้รับการยอมรับจากการประเมินด้าน ESG เนื่องจากมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืน การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Humanica เป็นบริษัทที่น่าลงทุนสำหรับผู้ที่คำนึงถึงปัจจัย ESG

นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging ผ่านกองทุนส่วนบุคคล Thaipat ESG Emerging Private Fund ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy โดยให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กเท่าเทียมกับขนาดใหญ่ และทำการปรับสัดส่วนการลงทุนทุก 3 เดือน เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

หลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ที่ได้รับคัดเลือกในปี 2567 จะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของ Thaipat ESG Index สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุนในธีม ESG รายชื่อหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ที่ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี 2558-2566 ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ Thaipat ESG Rating ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อความยั่งยืนและโอกาสการลงทุนของ Humanica กรุณาเข้าชมได้ที่ https://www.humanica.com/th/investors/

Scroll to Top