คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของ Humanica ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหุ้นส่วน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ฮิวแมนิก้าบรรลุศักยภาพสูงสุด และผลประโยชน์ของพวกเขาจะผูกพันตามนโยบายของฮิวแมนิก้า การนำเสนอรายงานจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และครอบคลุมแก่คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทั้งหมดของธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ที่ Humanica คณะกรรมการจัดการมีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และทำตามบทบาทของบริษัท จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดีที่สุด

คณะกรรมการบริษัท

อโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานคณะกรรมการ

สุนทร เด่นธรรม

รองประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที-บริหาร

กอร์ดอน เอนส์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที
ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท

ภัทร ยงวณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ธนชาติ นุ่มนนท์

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ไผท ผดุงถิ่น

กรรมการอิสระ

ปิยพร พรรณเชษฐ์

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

สุนทร เด่นธรรม

รองประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที1บริหาร

กอร์ดอน เอนส์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที1
ฝ่ ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท

ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที1ฝ่ ายปฏิบัติการ
ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล

ยุส วะดี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อินโดนีเซีย

ศศิธร หิรัญศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที-ฝ่ ายปฏิบัติการ
ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

หทัยชนก สุวรรณจาง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์

ธรรมนูญ ก่อเกียรติวานิช

ประธานเจ้าหน้าที-ฝ่ ายการเงินและบัญชี

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top