หน้าที่ของ HR ยุคใหม่

หน้าที่ของ HR ยุคใหม่ ดูแลทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของ HR ที่ควรต้องมี ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อการจัดการงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน เมื่อโลกของเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หน้าที่ของ HR คือแผนกที่จะต้องทำการปรับกลยุทธ์การทำงานจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพื่อให้พนักงานในองค์กรรวมถึงองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทำไม HR ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล

ในเมื่อยุคดิจิทัลเป็นยุคที่เกิดการปฏิวัติทางอาชีพเกิดขึ้น และเกิดความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของหลายๆ แผนก ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR จะต้องทำการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างของตำแหน่งในแผนก, ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในเชิงรุก, ปรับเปลี่ยนสวัสดิการสร้างสรรค์, ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อบริหารสายงานบุคคล อีกทั้งยังต้องสร้างกลยุทธ์ภายในองค์กรพร้อมทั้งสรรหาบุคคลภายนอกที่มีฝีมือเข้ามาร่วมงานในองค์กร จึงทำให้แผนก HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องทำการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับยุคดิจิทัล

5 หน้าที่ของ HR ยุคใหม่ที่ควรต้องมี

5 หน้าที่ของ HR ยุคใหม่ที่ควรต้องมี

เนื่องจากการทำงานภายในองค์กรนั้น สามารถที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทำงานเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การทำความเข้าใจถึง หน้าที่ของ HR ยุคใหม่ จะทำให้คุณสามารถที่จะทำการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ โดยหน้าที่ของแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องเตรียมตัว มีดังนี้

1. ค้นหาและคัดเลือกบุคลากร

อย่างที่ทราบกันดีว่าหน้าที่ของ HRประการแรกที่ต้องทำ คือ การค้นหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร โดยในยุคดิจิทัลนี้ HR จะต้องมีวิธีการใหม่ มีวิธีการที่ทันสมัย ในการหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร เช่น การใช้ Social Media ช่องทางต่างๆ ในการค้นหาผู้ที่มีความสามารถมาร่วมงาน รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าดึงดูดให้แก่องค์กร เป็นต้น

2. จัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ

ในยุคดิจิทัลหลายองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะใหม่ๆ โดยมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในแง่ของการทำงานได้ เพื่อนำเอาไปต่อยอดให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่ง HR อาจจะต้องมองหาคอร์สเรียน คอร์สฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานหรือบุคลากรในองค์กร อาจเป็นคอร์สที่ใช้ระบบ Online Learning เข้ามาผสมผสาน

3. ดูแลเงินเดือนและข้อมูลพนักงาน

เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในเรื่องของการดูแลเงินเดือนและข้อมูลของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลา, สวัสดิการ, เวลาทำงาน ล้วนเป็นหน้าที่ของ HRที่จะต้องทำการดูแล เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลการจัดการผ่านระบบเทคโนโลยีจะทำให้เกิดความสะดวกขึ้นภายในองค์กร

4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ทำไม HR ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล

องค์กรเป็นแหล่งรวมบุคคลหลาย Generation มาอยู่ร่วมกัน ทำให้แนวคิดต่างๆ ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนก HR อาจมีหน้าที่ในการศึกษาทำความเข้าใจถึงความคิดของบุคคลแต่ละ Generation สร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

5. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือโปรแกรมต่าง ๆ

นำเอาเทคโนโลยีหรือโปรแกรมต่างๆ ที่จะสามารถพัฒนาการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรแต่ละฝ่ายในองค์กร นำเอามาใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น การนำเอา ระบบ ERP ซอฟต์แวร์ที่จะทำการเชื่อมโยงระบบการทำงานภายในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายบนฐานข้อมูลเดียวกันมาใช้จัดการข้อมูลและระบบทำงานในองค์กร เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยในส่วนนี้แผนก HR อาจต้องทำความเข้าใจถึงเทคโนโลยี โปรแกรม และอุปกรณ์ที่จะนำเอามาใช้ให้ดี เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่จะส่งผลต่อองค์กรในอนาคต

สรุปบทความ

ตามที่ได้มีการกล่าวไปแล้วว่าในยุคของดิจิทัลนั้น คือยุคของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดการปฏิวัติทางอาชีพเกิดขึ้นอย่างมากมาย เมื่อหลายฝ่ายในองค์กรจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยหน้าที่ของ HRนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแผนกที่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กรและการทำงาน ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ จะสามารถทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่พร้อมที่จะทำการรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในทุกเมื่อ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และการอยู่ร่วมกันของบุคลากรแผนกต่างๆ ภายใน และเพื่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตข้างหน้าต่อไป

Scroll to Top