นโยบายการบริหารอื่นๆ

ฮิวแมนิก้ามีความพยายามที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

คลิกเพื่ออ่าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คลิกเพื่ออ่าน

รายงานความยั่งยืนและนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

คลิกเพื่ออ่าน

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

คลิกเพื่ออ่าน

Scroll to Top