การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ของบริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คุณอโณทัย อดุลพันธ์ (ประธานคณะกรรมการ), คุณสุนทร เด่นธรรม (รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร), คุณภัทรา ยงวณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ), คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ (คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ), คุณธนชาติ นุ่มนนท์ (คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ), คุณไผท ผดุงถิ่น (กรรมการอิสระ), คุณกอร์ดอน เอนส์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท)

รวมทั้งคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล), คุณศศิธร หิรัญศักดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน), คุณหทัยชนก สุวรรณจาง (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี), คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวานิช (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี), คุณสมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด)

ผลการประชุมโดยรวม ปี 2566 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 113 ล้านบาท คิดเป็น10%ของรายได้ทั้งหมด เป็นกำไรจำนวน 88 ล้านบาท คิดเป็น15% และเมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพึงพอใจ

การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้คณะผู้บริหารคาดหวังที่จะให้บริษัทเติบโตและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกๆปี

Scroll to Top