การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แสดงความกังวลของท่านได้อย่างปลอดภัย

ฮิวแมนิก้ายึดมั่นในจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เราเข้าใจดีว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็ และชื่อเสียงที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องของบริษัท

ฮิวแมนิก้าจึงตระหนักถึงความสำคัญในการร้องเรียน และรายงานพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทเพื่อสามารถดำเนินการต่อไปได้

นโยบายการแจ้งเบาะแสของฮิวแมนิก้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขั้นตอนในการรายงานการกระทำผิดเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ เราจะปฏิบัติต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยยกให้เป็นข้อมูลลับและข้อมูลอ่อนไหวที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ในกรอบนโยบายได้มีการระบุถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน ซึ่งสาระสำคัญคือ การมีช่องทางแจ้งเบาะแสที่สามารถรายงานได้ เป็นวิธีการที่ท่านสามารถรายงานข้อกังวลได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะมีความเสียหาย รวมทั้งแนวทางที่บริษัทฮิวแมนิก้าจะสนับสนุน และปกป้อง ความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน

หากท่านต้องการรายงานถึงปัญหา โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top