การลางานตามกฎหมายแรงงานในไทย

การลางานตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย

รู้หรือไม่? การลาตามกฎหมายแรงงานมีมากกว่าการลาป่วย ลาพักร้อน หรือ ลากิจใช้ในกรณีไหนบ้าง ในฐานะลูกจ้างควรรู้สิทธิประโยชน์ในการลางานของตนเอง จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง สำหรับบทความนี้ Humanica จะมาช่วยไขข้อข้องใจกับคำถามที่ว่า การลามีกี่ประเภท?

การลามีกี่ประเภท

อิงข้อมูลการลางานของพนักงานราชการ มีการลาตามกฎหมายแรงงานทั้งหมด 11 ประเภท ดังนี้

1. การลาป่วย

การลาป่วย
 • ลาป่วยไม่เกิน 60 วัน/ปี
 • กรณีลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 • ยื่นใบลาป่วยทันทีที่กลับมาทำงานวันแรก
 • กรณีแพทย์นัดล่วงหน้า ให้ยื่นใบลาป่วยก่อนถึงวันนัดหมาย

2. การลาคลอดบุตร

 • ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 • ยื่นใบลาคลอดบุตรล่วงหน้า หรือในวันลา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำการอนุมัติตามลำดับ

3. การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

 • ลาไม่เกิน 15 วัน/ครั้ง
 • ต้องเป็นภริยาตามกฎหมายเท่านั้น
 • ยื่นใบลาก่อน หรือภายในวันลา 90 วัน

4. การลากิจส่วนตัว

คำถามที่ว่า ‘ลาแต่งงานได้กี่วัน’ จะอยู่ในประเภทวันลากิจส่วนตัว โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

 • สำหรับปีแรกที่เข้ารับราชการ ลากิจได้ไม่เกิน 15 วัน/ปี ในปีถัดๆ ไป ลากิจได้ไม่เกิน 45 วัน/ปี
 • ในกรณีลาเพื่อเลี้ยงบุตร สามารถใช้สิทธิต่อจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 150 วัน
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะสามารถใช้วันลากิจส่วนตัวได้
 • กรณีงานมีเหตุฉุกเฉิน สามารถเรียกตัวกลับได้ทุกเมื่อ

5. การลาพักผ่อน

 • ลาไม่เกิน 10 วัน/ปี หากบรรจุเป็นราชการไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับสิทธิ์ลาพักผ่อน
 • สะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วัน กรณีรับราชการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สามารถสะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วัน
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะสามารถใช้วันลาพักผ่อนได้
 • กรณีงานมีเหตุฉุกเฉิน สามารถเรียกตัวกลับได้ทุกเมื่อ

6. การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

 • ต้องไม่มีประวัติการลาประเภทนี้มาก่อน
 • ต้องรับราชการไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำการอนุมัติตามลำดับ
 • รายงานตัวภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันลาสิกขา
 • กรณีต้องการถอนวันลา หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว จะถือให้วันลานั้นเป็นการลากิจส่วนตัวทันที

7. การลาเข้ารับการตรวจคัดเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

 • เมื่อมีหมายเรียก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 
 • ได้รับวันลาตามระยะเวลาที่กำหนดในหมายเรียก
 • หลังเสร็จภารกิจ ให้กลับมาปฏิบัติงานราชการภายใน 7 วัน
 • รวมวันลาตั้งแต่มีหมายเรียกจนถึงปฏิบัติภารกิจ ไม่เกิน 15 วัน

8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 • ผ่านช่วงทดลองงานเป็นที่เรียบร้อย
 • ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 4 ปี มากสุดไม่เกิน 6 ปี
 • กรณีไปต่างประเทศ จำเป็นต้องรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีในประเทศ ประกอบไปด้วย หลักสูตรปริญญาโท ลาได้ 2 ปี และหลักสูตรปริญญาเอก ลาได้ 4 ปี
 • ยื่นใบลา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำการอนุมัติตามลำดับ

9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 • ยื่นใบลาล่วงหน้า เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำการอนุมัติ จึงจะสามารถใช้วันลาได้

10. การลาติดตามคู่สมรส

 • ลาได้ไม่เกิน 2 ปี มากสุด 4 ปี
 • กรณีลาภายในประเทศ ยื่นใบลาล่วงหน้า เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับไปจนถึงนายกเทศมนตรี ให้ทำการอนุมัติ จึงจะสามารถใช้วันลาได้
 • กรณีลาไปต่างประเทศ ยื่นใบลาล่วงหน้า เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ทำการอนุมัติ จึงจะสามารถใช้วันลาได้

11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 • ลาได้ตามระยะเวลาตามหลักสูตร แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน
 • ยื่นใบลา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับไปจนถึงนายกเทศมนตรี พร้อมแนบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรให้ครบถ้วน หลังจากได้รับการอนุมัติ จึงจะสามารถใช้วันลาได้

สรุปบทความ

สรุปการลางานต่างๆ ของลูกจ้าง จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทันที หากมี ระบบ HR ที่คอยช่วยจัดการ รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้ที่ Humanica เราพร้อมให้บริการ ช่วยแนะนำแนวทางที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

Scroll to Top