EULA

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ Workplaze

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างและแสดงเมื่อคุณเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการของ Workplaze เป็นครั้งแรก ซึ่งจะควบคุมการได้มาและการใช้ทั้งซอฟต์แวร์และ/หรือบริการของคุณ

หากคุณเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้ฟรี ข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึงการทดลองใช้ฟรีนั้นด้วย

ข้อสำคัญ – การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านสิทธิ์ อ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้โดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข โดยการคลิกที่กล่องระบุการยอมรับของคุณ คุณยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้เพื่อและในนามของนิติบุคคลอื่น คุณแสดงว่าคุณมีอำนาจผูกพันหน่วยงานดังกล่าวและบริษัทในเครือกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งในกรณีนี้คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะอ้างอิงถึง ถึงนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะถูกจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการนี้ หรือหากคุณไม่มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจในการดำเนินการในนามของนิติบุคคลซึ่งคุณ คุณเป็นตัวแทน คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล

ข้อตกลงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (“ข้อตกลง”)

1. คำจำกัดความ

“ซอฟต์แวร์” หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Workplaze ซึ่งมอบให้คุณตามข้อตกลงนี้ และรวมถึง: ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเป็นบริการออนไลน์ บนสื่อที่จับต้องได้ หรือดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาเครื่องคือ “โค้ดที่ถูกคอมไพล์” หรือที่มนุษย์อ่านได้คือ “ซอร์สโค้ด”. คำจำกัดความนี้รวมถึงเครื่องมือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อมกับข้อตกลงนี้ เอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการอัปเดต การแก้ไข การแก้ไข สำเนา เอกสารประกอบและข้อมูลการออกแบบใด ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

ซอฟต์แวร์มีให้ตามโมดูลที่สั่งซื้อและจำนวนพนักงาน ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน และผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบที่จัดการโดยซอฟต์แวร์ และขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของจำนวนข้อมูลที่ประมวลผลสำหรับพนักงาน พนักงานขององค์กร และผู้สมัครต่อเดือน

“บริการ” หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ บริการโฮสติ้งสำหรับซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนที่เรามอบให้ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ บริการรวมถึงการสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าเป็นการใช้งานแบบชำระเงินหรือทดลองใช้ฟรี

“บริษัทในเครือ” หมายถึงหน่วยงานใดๆ ที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“การถือครอง”หมายถึงความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการควบคุมมากกว่า 50% ของส่วนได้เสียที่มีสิทธิออกเสียงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ” หมายถึงจำนวนพนักงานที่ระบุชื่อแต่ละคนที่สามารถเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์หรือบริการและเข้าถึงโมดูลที่เราให้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงฟังก์ชันใดได้บ้าง

“พนักงาน” หมายถึงจำนวนบันทึกของพนักงานที่ใช้งานอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบริการซึ่งระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ หมายเลขนี้ไม่รวมบันทึกของพนักงานที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งซอฟต์แวร์หรือบริการอาจเก็บข้อมูลไว้ แต่จะไม่อนุญาตให้มีการประมวลผลข้อมูล

“ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน” หมายถึงจำนวนพนักงานที่ได้รับความสามารถในการเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์หรือบริการ แต่การเข้าถึงถูกจำกัดเฉพาะฟังก์ชันที่ระบุในซอฟต์แวร์หรือบริการเป็นฟังก์ชันผู้ใช้ของพนักงาน

“พนักงานในองค์กร” หมายถึงจำนวนข้อมูลพนักงานที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านโมดูลซอฟต์แวร์ ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ รวมถึงโมดูลการฝึกอบรม ประสิทธิภาพขั้นสูง การวางแผนทรัพยากรบุคคล และการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ

“ผู้สมัครต่อเดือน” หมายถึงจำนวนผู้สมัครสูงสุดที่อาจดำเนินการในเดือนปฏิทินภายในโมดูลการสรรหาและการสรรหาออนไลน์ตามลำดับ

“ผู้ใช้” มีเพื่อระบุผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน หรือผู้ใช้ในองค์กร

“โมดูล” หมายถึงกลุ่มของฟังก์ชันที่มีให้ในซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณซื้อ

“ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ที่ https://www.dataon.com/distributors ซึ่งเราได้รับอนุญาตให้ขายซอฟต์แวร์หรือบริการแก่คุณภายใต้ข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

“แพ็คเกจการบำรุงรักษา” หมายถึงแพ็คเกจการบำรุงรักษารายปีที่ถูกต้องสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อตามระยะเวลาการบำรุงรักษาตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่คุณส่งมาและเรายอมรับ เพื่อความชัดเจน แพ็คเกจการบำรุงรักษาจะใช้กับการซื้อซอฟต์แวร์เท่านั้น เนื่องจากแพ็คเกจที่คล้ายคลึงกันอย่างมากรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมบริการแล้ว

“ข้อมูลของคุณ” หมายถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่คุณส่งไปยังซอฟต์แวร์หรือบริการ

“เรา”, “พวกเรา” or “ของเรา” หมายถึงบริษัทฮิวมานิก้า ที่คุณทำสัญญาด้วยตามที่อธิบายไว้ด้านล่างใน “คุณทำสัญญากับใคร”

“คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

“ระยะเวลาการสมัครสมาชิก” หมายถึงระยะเวลาของการสมัครสมาชิกแต่ละครั้งที่คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ ระยะเวลานี้จะเป็นเวลาหก (6) เดือน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

“เอกสารประกอบ” หมายถึงเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือบริการ และรวมอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบริการในลักษณะเอกสารหรือความช่วยเหลือออนไลน์ และรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารหรือความช่วยเหลือออนไลน์ที่เราจัดเตรียมให้คุณนอกเหนือจากซอฟต์แวร์

2. การทดลองใช้ฟรี

หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการฟรี คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นสำเนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งได้ซึ่งเราจัดให้มีขึ้นถึงคุณ การทดลองใช้งานฟรีจะไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงเร็วสุดของสิ่งต่อไปนี้: คุณซื้อซอฟต์แวร์; การซื้อบริการของคุณ การสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ฟรี หรือเก้าสิบ (90) วัน

ข้อมูลของคุณในซอฟต์แวร์หรือบริการจะสูญหายอย่างถาวรเมื่อสิ้นสุดระยะทดลองใช้ฟรี หากคุณไม่ได้ซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการ สำหรับโมดูลซอฟต์แวร์เดียวกันที่ใช้ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี และก่อนสิ้นสุดระยะทดลองใช้ฟรี

ซอฟต์แวร์และบริการที่มีให้ระหว่างการทดลองใช้ฟรีมีให้ “ตามที่เป็น (as-is)” โดยไม่มีการรับประกัน และเราไม่รับผิดใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการระหว่างการทดลองใช้ฟรี

3. ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ซื้อ

คุณสามารถซื้อบริการได้โดยการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ชั่วคราวหรือใบแจ้งหนี้ปกติที่เรามอบให้คุณ หลังจากนั้นเราจะให้บริการเหล่านั้นแก่คุณภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากยืนยันการรับการชำระเงินของคุณ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์ได้โดยส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อซึ่งเราจะจัดเตรียมให้คุณ และแบบฟอร์มดังกล่าวจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและการชำระเงินสำหรับซอฟต์แวร์ คุณยืนยันว่าคุณได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณกำลังซื้อ และการซื้อของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่มีให้ในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงว่าเรามีหรือยังไม่ได้เปิดเผยแผนการที่จะให้บริการฟังก์ชันดังกล่าวในอนาคต

ขอบเขตของบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ บริการและ/หรือซอฟต์แวร์มีให้ตามลำดับโมดูลของคุณ ตลอดจนจำนวนผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ พนักงาน ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน ผู้ใช้ระดับองค์กร และผู้สมัครต่อเดือน คุณจะไม่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ในขอบเขตที่มากกว่าที่คุณสั่งซื้อ แต่อาจปรับเปลี่ยนลำดับการบริการของคุณเป็นครั้งคราว หากคุณปรับคำสั่งบริการของคุณเพื่อเพิ่มโมดูล พนักงาน ผู้ใช้ หรือผู้สมัครต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะคำนวณตามสัดส่วนเต็มเดือนสำหรับระยะเวลาการสมัครที่เหลือของคุณ หากคุณปรับลำดับบริการของคุณเพื่อลดโมดูล ผู้ใช้ พนักงาน หรือผู้สมัครต่อเดือน ค่าใช้จ่ายที่แก้ไขจะมีผลกับช่วงการสมัครครั้งต่อไปของคุณ

4. การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ

หากคุณซื้อบริการ เราจะให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานแก่คุณฟรีในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิก หากคุณซื้อซอฟต์แวร์ เราจะให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานแก่คุณในช่วงระยะเวลาของแพ็คเกจการบำรุงรักษาของคุณ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น การสนับสนุนจะมีให้ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึง 19:00 น. (UTC+07:00) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดธนาคาร และอาจมีให้จากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในเวลาอื่นๆ หากคุณได้ซื้อ ซอฟต์แวร์หรือบริการจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนั้น คำขอการสนับสนุนใด ๆ ควรเข้าสู่ระบบการส่งคำร้องขอของเว็บไซต์ของเราที่ http://support.dataon.com ก่อน ซึ่งเราจะให้การเข้าถึงแก่คุณทางอีเมลหรือตามคำขอของคุณ คำขอการสนับสนุนอาจถูกบันทึกได้ตลอดเวลา แต่อาจไม่มีการตอบกลับนอกเวลาการสนับสนุนที่ระบุไว้ข้างต้น

บริการสนับสนุนของเราช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาที่พบกับซอฟต์แวร์หรือบริการเมื่อซอฟต์แวร์หรือบริการไม่ทำงานตามเอกสารประกอบ เมื่อคุณรายงานปัญหาผ่านเว็บไซต์ของเราแล้ว เราจะจัดประเภทและความรุนแรงของปัญหาตามดุลยพินิจของเรา และพยายามตอบกลับคุณตามเวลาตอบกลับตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง:

การจำแนกประเภทปัญหาแนวทางการจำแนกประเภทเวลาตอบสนอง
บริการออฟไลน์ไม่สามารถเข้าถึงบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากปัญหาที่อยู่ในการควบคุมของเรา2 ชั่วโมง
ปัญหาวิกฤตปัญหานี้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของคุณ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญหรือทำให้ความสามารถในการดำเนินงานของคุณหยุดชะงัก และกระบวนการทางเลือกไม่สามารถลดผลกระทบเชิงลบได้2 ชั่วโมง
สูงปัญหาป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ใช้ดำเนินการฟังก์ชันที่ไม่มีวิธีแก้ปัญหา และปัญหาขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำงานที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญ1 วัน
ปานกลางปัญหานี้ทำให้ผู้ใช้รายเดียวหรือกลุ่มผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้2 วัน
ตํ่าซอฟต์แวร์หรือบริการไม่ทำงานตามที่ออกแบบไว้ แต่ผู้ใช้สามารถทำงานต่อไปได้โดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว5 วัน
ปัญหาที่ไม่รองรับซอฟต์แวร์หรือบริการทำงานตามที่ออกแบบไว้แต่ผู้ใช้ไม่พอใจกับการทำงานคำตอบจะถูกบันทึกไว้เพื่อการพิจารณา
การแนะนําผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการทำงานตามที่เราตั้งใจไว้ และผู้ใช้ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการ1 วันขึ้นอยู่กับข้อจำกัด

ในกรณีที่คำขอการสนับสนุนไม่ได้รับการตอบกลับภายในเวลาตอบสนองที่ระบุไว้ด้านบนหรือมีลักษณะวิกฤต เราอาจจัดเตรียมกระบวนการส่งต่อทางเลือกซึ่งจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะๆ และอาจได้รับการร้องขอจากเราหรือดูออนไลน์ผ่านการออกตั๋ว ระบบ.

เราพยายามให้บริการแก่คุณตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นในช่วงเวลาหยุดทำงานตามกำหนดเวลา (ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ) และเป็นผลมาจากการหยุดชะงักเนื่องจากกองกำลังที่อยู่นอกเหนือไปจากเรา การควบคุมเช่น ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์

เราให้บริการของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อบังคับของรัฐบาลที่เราอาศัยอยู่ เราปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการป้องกันด้านการบริหาร กายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม เราไม่แก้ไขข้อมูลของคุณยกเว้นตามที่คุณร้องขอ เราไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเว้นแต่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือเว้นแต่คุณจะให้คำแนะนำแก่เราในการทำเช่นนั้น เราไม่เข้าถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากคุณเพื่อจุดประสงค์ในการให้การสนับสนุนแก่คุณ ในกรณีที่เราทราบการละเมิดความปลอดภัยของเราซึ่งทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณกำลังเข้าถึงหรือติดตั้งเป็นลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า กรรมสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับของเรา คุณต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์เหล่านี้ตามที่ใช้บังคับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการจะไม่เปิดเผยหรือใช้ซอฟต์แวร์นั้น ยกเว้นตามที่ข้อตกลงนี้อนุญาต เรารักษาสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบริการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เราให้แก่คุณ รวมถึงการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือบริการที่เราทำในนามของคุณหรือตามคำแนะนำใด ๆ ที่คุณให้แก่เรา และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่จะผ่านชื่อโดยไม่ ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งของเรา

คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อมูลของคุณได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และซอฟต์แวร์หรือบริการจะไม่ถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ละเมิด กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ คุณจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อบังคับของรัฐบาล คุณจะไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือบริการให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน ยกเว้นการอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าถึงฟังก์ชันการรับสมัครออนไลน์ คุณจะไม่ขาย ขายต่อ ให้เช่าหรือให้เช่าซอฟต์แวร์หรือบริการ คุณจะไม่พยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการ ขัดขวางการทำงานของบริการ เข้าถึงบริการหรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บริการเพื่อพยายามเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายใน รูปแบบใดก็ได้

หากคุณได้ซื้อซอฟต์แวร์ คุณสามารถคัดลอกซอฟต์แวร์ได้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อสนับสนุนการใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณจะต้องรวมประกาศและคำอธิบายประกอบทั้งหมดที่ฝังอยู่ในซอฟต์แวร์และติดไว้กับสื่อและคอนเทนเนอร์ตามที่ได้รับจากเราในแต่ละสำเนา สำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา คุณต้องเก็บรักษาบันทึกหมายเลขและตำแหน่งของสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงซอฟต์แวร์หรือสำเนาที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น และเราจะจัดทำบันทึกเหล่านั้นเมื่อมีการร้องขอ คุณจะต้องไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ในรูปแบบใดๆ ให้กับบุคคลใดนอกเหนือจากพนักงานของคุณหรือผู้รับจ้างในสถานที่ซึ่งไม่ใช่คู่แข่งของเรา และผู้ที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าถึงได้ และอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับต่อคุณ คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์ที่เราให้อาจอยู่ในรูปแบบซอร์สโค้ดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และการรักษาความลับนั้นมีความสำคัญและคุณค่าสูงสุดสำหรับเรา คุณต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความลับและความลับของซอฟต์แวร์ และรับทราบว่าเราจะได้รับอันตรายร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก หากซอฟต์แวร์ รวมถึงในรูปแบบซอร์สโค้ด ถูกเปิดเผยในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยปราศจากของเรา ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะแจ้งให้เราทราบทันที และคุณจะช่วยเราไม่ให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ คุณจะไม่จัดหาซอฟต์แวร์ให้กับคู่แข่งของเราไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นเพื่อจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกันตามที่ระบุโดยกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และบังคับใช้ คุณจะต้องไม่ประกอบย้อนกลับ คอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ในโค้ดที่ถูกคอมไพล์ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่สามารถมอบหมายหรือถ่ายโอนสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรืออย่างอื่น (“การพยายามถ่ายโอน”) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของเรา ความพยายามในการถ่ายโอนใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างเป็นรูปธรรม และตามทางเลือกของเรา อาจส่งผลให้ข้อตกลงและสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงทันที บทบัญญัติของส่วนนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้

บริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เช่น พื้นที่จัดเก็บไฟล์ดิจิทัลที่มีอยู่ หรือข้อจำกัดอื่นๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัด ตลอดจนระดับการใช้งานของคุณจะมีให้บริการแก่คุณผ่านบริการ เพื่อที่คุณจะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามของคุณได้

เราจะให้การปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการเป็นระยะ หากคุณซื้อซอฟต์แวร์และมีแพ็คเกจการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่การอัปเดตซอฟต์แวร์ เราจะจัดหาซอฟต์แวร์ใหม่ให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากคุณซื้อบริการ บริการของคุณจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะระหว่างช่วงการสมัครของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การอัปเดตอาจต้องการการกำหนดค่าหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ ซึ่งถ้าจำเป็นจะเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ คุณมีสิทธิ์ได้รับการอัปเดตสำหรับโมดูลที่คุณซื้อเท่านั้น สำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการอัปเดต หากในช่วงระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่ซื้อซอฟต์แวร์ คุณไม่ได้ดูแลรักษาแพ็คเกจการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

เรารับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาของบริการหรือระหว่างระยะเวลาของแพ็คเกจการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งคุณได้ชำระเงินแล้ว ซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณซื้อ เมื่อใช้ตามเอกสารประกอบจะทำงานตามเอกสารประกอบ เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือบริการนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือการดำเนินการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด การรับประกันใด ๆ จะยุติลงเมื่อคุณได้แก้ไขซอฟต์แวร์หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

5.ค่าธรรมเนียม

คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ Pro-Forma สำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ Pro-Forma ก่อนวันครบกำหนด ให้ถือว่าการชำระเงินดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อ คุณสามารถขอใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการได้หลังจากการชำระเงินดังกล่าว หากคุณได้ทำการสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ หรือเอกสารที่คล้ายกันซึ่งเรายอมรับ คุณตกลงที่จะชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากเรา การชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันที่จัดส่งซอฟต์แวร์หรือบริการ ไม่ใช่การใช้งานจริงและไม่สามารถคืนเงินได้

บริการของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิก และคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ Pro-Forma สามสิบ (วัน) ก่อนการต่ออายุนั้น การชำระค่าต่ออายุแสดงว่าคุณยอมรับ คุณยังสามารถส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ หรือเอกสารที่คล้ายกันซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเรายอมรับ และคุณตกลงที่จะชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากเรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินแก่เรา และรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น ใบแจ้งหนี้ของคุณมีไว้เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของเรา และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินตรงเวลาและเครดิตเข้าบัญชีของเรา

หากคุณไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนดของใบแจ้งหนี้ Pro-Forma หรือใบแจ้งหนี้ปกติ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการปิดใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการของคุณจนกว่าเราจะได้รับการชำระเงิน หากเราไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาอีกสามสิบวันหลังจากวันที่ครบกำหนด เราอาจลบข้อมูลของคุณอย่างถาวร

หากคุณต้องการโต้แย้งการชำระเงิน คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุการโต้แย้งของคุณและให้คุณร่วมมือกับเราโดยสุจริตในการแก้ไขข้อพิพาท เราจะอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการต่อไปจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไข หรือเป็นระยะเวลาสูงสุดหกสิบ (60) วัน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราไม่รวมภาษีใดๆ เช่น มูลค่าเพิ่ม การขาย การใช้งาน หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย เว้นแต่จะระบุไว้ใน Pro-Forma หรือใบแจ้งหนี้ปกติของคุณ ในขอบเขตที่เราจำเป็นต้องเก็บภาษีจากคุณ ภาษีจะระบุไว้ใน Pro-Forma หรือใบแจ้งหนี้ปกติของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการของคุณ

6. การยุติและผลกระทบของการยุติ

ข้อตกลงนี้และสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง และคุณจะยุติการใช้บริการและซอฟต์แวร์หากคุณ: (a) ยื่นคำร้องขอให้ล้มละลายหรือยื่นฟ้องให้ล้มละลายโดยเจ้าหนี้ หรือทำข้อตกลงเพื่อโอนทรัพย์สินของคุณเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้; หรือ (b) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ของคุณ (รวมถึงการชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้) ภายใต้ข้อตกลงนี้ และการละเมิดหรือความล้มเหลวดังกล่าวจะไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 วันหลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความล้มเหลวหรือการละเมิดดังกล่าว หรือ (c) หากคุณใช้รุ่นทดลองใช้ฟรีและไม่ได้ชำระเงินให้เราหรือออกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เรายอมรับก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ฟรี หรือ (d) คุณหรือเรายุติข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

คุณจะยุติการใช้ซอฟต์แวร์และบริการทันที และส่งคืนซอฟต์แวร์และเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของคุณ หรือลบหรือทำลายสำเนาทั้งหมดและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยุติ ว่าคุณไม่มีสำเนาของซอฟต์แวร์หรือเอกสารในรูปแบบใดๆ อีกต่อไป

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกด้วยเหตุผลหลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการละเมิดที่มีนัยสำคัญต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อการละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้งให้ทราบ หากคุณยุติด้วยสาเหตุ เราจะคืนเงินค่าบริการที่จ่ายตามการคำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาการสมัครที่เหลืออยู่ของคุณ การยุติจะไม่เป็นการปลดเปลื้องคุณจากภาระผูกพันในการชำระใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่ออกให้แล้วก่อนการยุติ เราจะไม่คืนเงินสำหรับการซื้อซอฟต์แวร์

หากคุณซื้อบริการ คุณสามารถร้องขอได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากการยกเลิก และเราจะให้สำเนาข้อมูลของคุณแก่คุณสำหรับการดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ที่คั่นด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้การดาวน์โหลดนี้พร้อมใช้งานเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน . หลังจากยุติไปสามสิบวัน เราอาจลบข้อมูลทั้งหมดของคุณออกจากระบบของเราอย่างถาวร

7. เครดิตบริการและการจำกัดความรับผิด

เราพยายามให้บริการตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงในแต่ละวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะถึงกำหนดเวลาหยุดทำงานที่จำเป็นเพื่ออัปเกรดบริการ และจะพยายามดำเนินการอัปเกรดดังกล่าวในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำการ ในกรณีที่บริการไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ สำหรับการเข้าถึงอย่างน้อย 98% ของเวลาในช่วงเดือนตามปฏิทิน (“รับประกันเวลาทำงาน”) คุณสามารถเรียกร้องเครดิตบริการได้ เครดิตดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับระยะเวลาการสมัครสมาชิกครั้งต่อไปของคุณ เครดิตบริการจะคำนวณเป็นเวลารับประกันการใช้งานลบด้วยเวลาใช้งานจริงเป็นชั่วโมงหารด้วย 720 และคูณด้วยจำนวนค่าบริการรายเดือน

ยกเว้นในกรณีที่การยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่มีผลภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราหรือตัวแทนจำหน่ายของเราไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือการออม) ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากการค้า การละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ แม้ว่าเราหรือผู้จัดจำหน่ายของเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของเราหรือผู้จัดจำหน่ายภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง ในกรณีที่ไม่มีการชำระจำนวนเงิน เราและผู้จัดจำหน่ายของเราจะไม่มีความรับผิดใดๆ สำหรับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น บทบัญญัติของส่วนนี้จะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการยกเลิกหรือการหมดอายุของข้อตกลงนี้

8. การรักษาความลับ

ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึงข้อมูลที่เปิดเผยโดยฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายเปิดเผย”) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายรับ”) ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถูกกำหนดหรือควรเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณรวมถึงข้อมูลของคุณ และข้อมูลที่เป็นความลับของเรารวมถึงซอฟต์แวร์ บริการ และเอกสารของเรา ข้อมูลที่เป็นความลับยังรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค กระบวนการทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด และอื่นๆ ข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ (a) เป็นหรือมีให้บริการแก่สาธารณะทั่วไปโดยปราศจากการละเมิดโดยฝ่ายผู้รับ (b) เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในฝ่ายผู้รับก่อนที่จะเปิดเผยโดยฝ่ายเปิดเผย (c) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยฝ่ายรับและ (d) ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ และ/หรือตามคำขอของหน่วยงานใดๆ

ฝ่ายที่รับจะต้องใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกับที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง และอย่างน้อยในระดับการดูแลที่สมเหตุสมผล เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ ฝ่ายที่รับจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนอกขอบเขตของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เปิดเผย และจะจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทน รวมถึงผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ และผู้ที่ได้ลงนามในข้อตกลง อย่างน้อยก็เข้มงวดพอๆ กับข้อตกลงนี้ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ฝ่ายที่รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเมื่อกฎหมายบังคับให้ทำเช่นนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เปิดเผยทราบเกี่ยวกับการเปิดเผยที่บังคับนั้นก่อน เว้นแต่กฎหมายจะห้ามมิให้ทำเช่นนั้น และให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฝ่ายที่เปิดเผยหากพวกเขาต้องการโต้แย้งการเปิดเผย .

คุณยินยอมให้เราเปิดเผยว่าคุณเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อจุดประสงค์ในการดูแลรายชื่อลูกค้าของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ นอกเหนือจากชื่อบริษัทของคุณและระยะเวลาที่คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้ หรือบริการ.

9. การใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ทั้งเราและผู้จัดจำหน่ายของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชันใดๆ ซึ่งความล้มเหลวหรือความไม่ถูกต้องของซอฟต์แวร์อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล บทบัญญัติของส่วนนี้จะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการยกเลิกหรือการหมดอายุของข้อตกลงนี้

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

เราจะปกป้องคุณจากการเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือฟ้องร้องคุณโดยบุคคลที่สามโดยอ้างว่าการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการตามที่อนุญาตโดยข้อตกลงนี้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนั้น (“การเรียกร้องต่อคุณ”) และจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณตามค่าใช้จ่ายที่ได้รับในที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ (a) แจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องถึงคุณหรือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (b) อนุญาตให้เราควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการเรียกร้องดังกล่าวให้กับคุณ (c) ตามคำขอของเรา คุณให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่เราในการยุติข้อเรียกร้องแก่คุณ รวมถึงการอนุญาตให้เราจัดหาสิทธิ์ของคุณหรือแก้ไขซอฟต์แวร์หรือบริการของเรา การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้เป็นการเยียวยาพิเศษของคุณในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณ

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจากการเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการหรือฟ้องร้องเราโดยบุคคลที่สามโดยกล่าวหาว่าข้อมูลหรือการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของคุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนั้นหรือละเมิดกฎหมาย ( “เรียกร้องค่าเสียหายจากเรา”) และจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราตามค่าใช้จ่ายที่ได้รับในที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่า เรา (a) แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องถึงเราหรือการอ้างสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นถึงเรา (b) อนุญาตให้คุณควบคุมการต่อสู้และการยุติข้อเรียกร้องต่อเราแต่เพียงผู้เดียว (c) ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่คุณในการป้องกันข้อเรียกร้องต่อเรา

11. คุณกำลังทำสัญญากับใคร

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่เรามีบริษัทสาขาอยู่ในตารางบริษัทสาขาด้านล่าง คุณกำลังทำสัญญากับบริษัทดังกล่าว หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น คุณกำลังทำสัญญากับ Humanica Asia Pte. Ltd., บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 146 Robinson road, 10-01 Singapore, 068909 ประกาศภายใต้ข้อตกลงนี้อาจส่งทางอีเมลไปที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของบริษัทในเครือที่คุณทำสัญญาด้วย

ตารางแสดงบริษัทย่อย

ประเทศชื่อที่อยู่
ไทยบริษัท ฮิวมานิก้า จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ประเทศไทย 10330
อินโดนีเซียPT. IndoDev Niaga InternetNissi Bintaro Campus, 5th floor, Jalan Tegal Rotan No 78, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan 15413, Indonesia
สิงคโปร์Humanica Asia Pte. Ltd.146 Robinson road, 10-01 Singapore, 068909
มาเลเซียHumanica Sdn. Bhd.5-3-17, Promenade, PersiaranMahsuri 11950 Bayan Baru, Penang,Malaysia
ฟิลิปปินส์SunFish DataOn Philippines Inc.2nd FL., Village Corner, Ortigas Ext., Antipolo City, Philippines, 1870.
เวียตนามHumanica VN Company LimitedFloor 1, No 6-7 Phan Ton street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
ฮ่องกงDataOn International Co., Ltd.Room 1405, 14F C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong

หากคุณซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการของคุณผ่านผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องชำระเงินให้กับผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตรายนั้น และหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวจะถือเป็นการชำระเงินที่ถูกต้องภายใต้ข้อตกลงนี้ การเรียกร้องเครดิตบริการใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ควรยื่นต่อผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตด้วย

คุณตกลงที่จะสื่อสารทางอีเมลและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาที่อยู่อีเมลของคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความภายใต้กฎหมายของ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือละเมิด จะต้องยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ ซึ่งก็คือศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIAC) หากคุณอยู่นอกประเทศอินโดนีเซียหรือประเทศไทย หากคุณมีภูมิลำเนาในอินโดนีเซีย อนุญาโตตุลาการจะเป็นคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแห่งชาติของชาวอินโดนีเซีย หากคุณมีภูมิลำเนาในอินโดนีเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการสำหรับอนุญาโตตุลาการ ภายใต้กฎที่บังคับใช้ใน เวลายื่น. สถานที่ของอนุญาโตตุลาการจะถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษหรือตามที่อนุญาโตตุลาการกำหนด หากคุณมีภูมิลำเนาในประเทศไทย อนุญาโตตุลาการจะเป็นศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (THAC) อนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่ตกลงไว้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของอนุญาโตตุลาการ ภายใต้กฎที่ใช้บังคับในขณะที่เสนอ สถานที่ของอนุญาโตตุลาการจะถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษหรือตามที่อนุญาโตตุลาการกำหนด

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคู่สัญญา ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการจะเป็นของฝ่ายที่ไม่ชนะ

13. การแยกออกจากภาระผูกมัด

หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดขาดจากข้อตกลงนี้ และบทบัญญัติที่เหลือในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

Scroll to Top