บริหารจัดการคนเก่งด้วย Workplaze Talent Management

เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลจะไม่ประสบผลสำเร็จได้ถ้าหากไม่มีทีมที่ดี Workplaze Talent Management จึงส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนศักยภาพของพนักงาน ลงทุนในการเพิ่มทักษะความรู้ ให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง

โซลูชันการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กรที่ทันสมัยของ Workplaze Talent Management ได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พวกเขามีความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

แนะนําฟีเจอร์เด่น

มุ่งเน้นที่การสื่อสารและการพัฒนาพนักงานของคุณตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการเกษียณอายุ และช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสม่ำเสมอ รวมไปถึงให้อำนาจแก่พนักงานและหัวหน้างานในการกำหนด ตรวจสอบ แก้ไขเป้าหมาย พัฒนาแผนการ และสร้างความความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

OKR

OKR หรือ Objective and Key Result คือวิธีวัดผลความสำเร็จโดยการตั้งเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้างานและพนักงานทำงานร่วมกันและปรับปรุงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เอาชนะข้อจำกัดของการกำหนดเป้าหมายแบบตายตัว และเสริมสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้ เพื่ออนาคตการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

การจัดการประสิทธิภาพ

กำหนดเป้าหมายล่วงหน้าและรวมกับงานเฉพาะกิจ ทำให้การประเมินเป็นระยะมีความเกี่ยวข้องโดยการรวมความสามารถ KPI และการประเมินแบบดั้งเดิมในการทบทวนแบบ 360° พร้อมการเปรียบเทียบอัตโนมัติและการบังคับมาตรฐาน

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน

สนับสนุนการติดตามเป้าหมายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สนับสนุนผู้ประเมินหลายคนผ่านแบบฟอร์มการประเมินที่ทำให้คำแนะนำในการพัฒนาเป็นไปโดยอัตโนมัติและรับรองว่าการประเมินมีผลลัพธ์ที่มีความหมาย

ข้อเสนอแนะที่ครบ 360 องศา

รวบรวมความคิดเห็นง่ายๆ จากหลายๆ แหล่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนการจัดการผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยงานและข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น ในขณะที่ยังคงรวมการให้คะแนนสำหรับคะแนนงวดสุดท้าย การขึ้นเงินเดือน การพัฒนาและการวางแผนอาชีพ

IDP

จัดการแผนรายบุคคลสำหรับการพัฒนาพนักงานตามข้อมูลจากการให้คะแนนความสามารถและการจัดการประสิทธิภาพ

แผนเส้นทางอาชีพของพนักงานทุกคน

ทำงานร่วมกับพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพและช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงทักษะและความสำเร็จที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าหรือการเคลื่อนไหวด้านข้างภายในองค์กร

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งสำคัญมีผู้สืบทอดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

การคัดสรรพนักงานที่มีประสบการณ์

ระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงและผู้ที่ต้องการแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันผ่านการรวมข้อมูลความสำเร็จและความสามารถพร้อมการสนับสนุนด้านอื่น ๆ สำหรับข้อมูล

การฝึกอบรมการเรียนรู้

อนุญาตให้พนักงานและผู้จัดการติดตามและแก้ไขเป้าหมาย แผนการพัฒนา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

การรับสมัครงาน

โซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการวางแผนกำลังคน การรวบรวมผู้สมัคร การคัดเลือกแบบกระจาย และการเริ่มต้นใช้งาน SunFish ช่วยรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Talent Management

ขับเคลื่อนความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรของคุณผ่านโซลูชันการบริหารจัดการคนเก่งของ WorkPlaze Talent Management

พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

 • กำหนดแผนประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ง่าย
 • มีการประเมินที่ครอบคลุม และการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้
 • ใช้ OKR เพื่อกำหนดและติดตามผลลัพธ์ที่วัดได้
 • เชื่อมโยงผล OKR เป็นพื้นฐานสำหรับการวัดผลการปฏิบัติงาน
 • ยกระดับข้อมูลสำหรับการสนทนาเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้คงไว้ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ทำให้การพัฒนาเป็นการรับประกันผลการประเมิน
 • วางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร

แผนพัฒนารายบุคคล

 • มุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน
 • ใช้ผลการประเมินในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 • แนะนำแผนการฝึกอบรมอัตโนมัติหลังจากประเมินทักษะและเป้าหมายในการทำงานของพนักงานแล้ว
 • แนะนำทางเลือกอื่น ๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอัตโนมัติ
 • แนะนำการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับขั้นในสายงานเดียวกัน หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ๆ อัตโนมัติ
 • สนับสนุนให้พนักงานเลือกแผนอาชีพด้วยตนเองตามระเบียบที่ถูกกำหนดไว้

มีส่วนร่วมและปรับแต่ง

 • สนับสนุนให้พนักงานสื่อสารและทำงานร่วมกันตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพ OKR ไปจนถึงการตรวจสอบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะ
 • ระบุช่องว่างทางทักษะและความสามารถที่พนักงานต้องพัฒนา
 • ช่วยให้พนักงานวางแผนเส้นทางอาชีพของตนเองภายในองค์กร
 • ปรับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคน
 • รวมวิธีการพัฒนาต่างๆ: การฝึกสอน การหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ฯลฯ
 • สร้างความโปร่งใสในการขึ้นเงินเดือน

การบริหารจัดการคนเก่งของ Mandom ผ่าน Workplaze

Mandom สนับสนุนบุคลากรที่มีพรสวรรค์ที่สร้างความแตกต่างในองค์กร – ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีอำนาจหน้าที่ที่แข็งแกร่งในการพัฒนาพนักงานและความก้าวหน้าของทักษะ ไลบรารีความสามารถที่ยืดหยุ่นของ Workplaze ช่วยให้ HR สามารถขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการพัฒนาความสามารถ


นอกจากนี้ Workplaze ยังจัดหาเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ให้ HR เพื่อรองรับข้อกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Mandom และจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับช่องว่างทางทักษะ และอนุญาตให้สร้างแผนการจัดการบุคลากร (MPP) บ่อยครั้ง

FAQs

ไขข้อสงสัยกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร (Talent Management)

คนเก่ง (Talent) คือใคร?

คนเก่ง หมายถึงบุคลากรในองค์กรที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานที่โดดเด่น ประกอบไปด้วย การทำงานบรรลุเป้าหมาย มองการณ์ไกล มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และสามารถจัดระเบียบควบคุมระบบการทำงานได้ ตลอดจนสร้างผลงานที่โดดเด่นให้แก่องค์กร

Talent Management คืออะไร?

การบริหารคนเก่ง หรือ Talent Management คือกระบวนการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถรอบด้าน ไปจนถึงการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว องค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการคนเก่ง และต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการอยู่เสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

Talent Management สำคัญอย่างไร?

การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการทำงานที่โดดเด่นเป็นเรื่องยาก การรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาวยิ่งยากกว่า Talent Management จึงมีความสำคัญกับทุกองค์กร ซึ่งTalent Management ที่ดี จะเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานรู้คุณค่าของตัวเอง และมีแนวโน้มสูงที่จะทำงานร่วมกันกับองค์กรต่อไป นอกจากนี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งขององค์กร

เทคนิคกลยุทธ์การทำ Talent Management

 1. มีเป้าหมายชัดเจน – ต้องตั้งเป้าหมายว่าองค์กรอยากจะพัฒนาคนในองค์กรอย่างไร เช่น อยากเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพิ่มทักษะการสื่อสาร และลดอัตราการลาออก เป็นต้น
 2. ประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง – ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว องค์กรและบุคลากรต้องมีการยืดหยุ่นตามกัน การประเมินผลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะ รวมถึงนำความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อให้ทันต่อเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. วางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง – การวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้พนักงานมีทักษะความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเติบโตในสายงานของตนเองภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ใช้ Talent Management Software – ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญกับทุกองค์กรรวมถึง Talent Management จึงมี  HR Software หรือ Application ต่าง ๆ มากมาย เช่น Workplaze เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ฝ่ายบุคคลได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลรักษาบุคคลเก่งให้ร่วมงานกับองค์กรได้ในระยะยาว

วิธีทำให้คนเก่งอยากร่วมงานกับองค์กรระยะยาว

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน – คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานที่มีความสามารถอยากทำงานอยู่ในองค์กรต่อไป หากสิ่งแวดล้อมดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ มีการสนับสนุน Work-Life Balance ที่ดี คุณภาพการทำงานของพนักงานก็จะดีขึ้นด้วย และทำให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรต่อไปนาน ๆ 
 2. อบรมการเรียนรู้และพัฒนา – พนักงานที่มีความสามารถมักจะพัฒนาอยู่เสมอ หากพนักงานไม่ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากองค์กรที่ทำงานอยู่ ก็อาจจะนำมาซึ่งความเบื่อหน่าย และตัดสินใจลาออกในที่สุด องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการอบรมการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอเพื่อดึงดูดใจพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่ต่อ
 3. เสนอสวัสดิการและผลตอบแทนที่น่าดึงดูด – สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นที่พึงพอใจของพนักงาน จะทำให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรต่อไป
 4. ให้โอกาสในการทำงานที่ท้าทาย – Talent Management ที่ให้โอกาสคนเก่งได้ทำงานที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ดี เพราะคนเก่งมักจะชอบงานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง และจะดึงดูดให้พนักงานที่โดดเด่นเหล่านี้อยากทำงานกับองค์กรต่อไป

คุณอาจจะสนใจในเรื่องอื่นๆ

จัดการ OKR ให้ถูกต้อง

เทรนด์ FoW ที่ยังคงอยู่

วิดีโอ

แผนการจ่ายผลตอบแทน

พร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นแล้วหรือยัง?

เราพร้อมจะช่วยคุณ

Scroll to Top