ทำความรู้จักกับ Integrated ERP

ทำความรู้จักกับ Integrated ERP ทางเลือกเพื่อบูรณาการองค์กร

หากคุณต้องการเห็นองค์กรเติบโตและมีความมั่นคง การเลือกสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานจะช่วยให้ผลลัพธ์ของงานของมาดีเสมอ อย่างที่หลาย ๆ องค์กรเลือกใช้ Integrated ERP เข้ามาภายในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในจุดนี้จะช่วยยกระดับและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรมากขึ้น

สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าการ Integrated ERP คืออะไร? ประโยชน์ของการนำ Integrated ERP มาใช้งานในองค์กรมีอะไรบ้าง? ในบทความนี้ไปจะพาไปทำความรู้จักกับ Integrated ERP ทางเลือกเพื่อบูรณาการองค์กรให้มากขึ้น 

Integrated ERP คืออะไร? 

Integrated ERP คือ การรวมเอาระบบอื่น ๆ ในองค์กรมาทำงานร่วมกับระบบ ERP เพื่อช่วยให้ระบบการทำงานขององค์กรมีความหลากหลายมากขึ้น แต่ละแผนกสามารถส่งต่อข้อมูลและสื่อสารถึงกันได้ง่าย เพราะระบบจะเชื่อมโยงระบบการทำงานของทุกหน่วยไว้เป็นหนึ่งเดียว ช่วยลดความผิดพลาดระหว่างการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

 

การนำ Integrated ERP เพื่อบูรณาการภายในองค์กร

การนำ Integrated ERP เพื่อบูรณาการภายในองค์กร

การ Integrated ERP เพื่อบูรณาการภายในองค์กร สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานแต่ละแผนกสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวัน ดังนี้

ระบบ CRM

ระบบ CRM (Customer Relationship Management) เป็นระบบที่ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น ลูกค้านิยมซื้อสินค้าอะไรเป็นพิเศษ เข้าไปเยี่ยมชมสินค้าเว็บไซต์อะไรมาบ้าง ใช้เวลาในการเลือกซื้อกี่นาที ซึ่งถ้าองค์กรมีการ Intregrated ERP จะช่วยเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้น ปิดการขายได้เร็ว เพราะระบบจะนำเสนอสินค้าได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา ตรงตามความต้องการของลูกค้า และทีมขายก็สามารถดูแลลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น

ระบบ Business Intelligence

ระบบ BI (Business Intelligence) เป็นระบบที่ช่วยแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึก ข้อดีของระบบนี้ คือ องค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ที่ไปช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์ผลต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์และวางแผนการขาย เพื่อประเมินช่องทางการจำหน่ายสินค้า วิเคราะห์สินค้าที่ทำกำไรและไม่ทำกำไร เพื่อการวางแผนและปรับปรุงงานด้านการตลาดและการผลิต วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า และถ้าหากองค์กรมีการ Intregrated ERP โดยนำข้อมูลไปไว้ใน Cloud ERP ก็จะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ถูกแบ่งปันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ในระบบนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากอีกระบบหนึ่งใน ERP เพราะเป็นระบบที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการประเมินการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ฝ่าย HR คาดคะเนได้ว่าตอนนี้มีจำนวนพนักงานเพียงหรือไม่ ควรรับบุคลากรเพิ่มเมื่อไหร่ รับจำนวนเท่าใด หากองค์กรมีการ Intregrated ERP ก็จะช่วยลดภาระงานที่ไม่จำเป็นต่อระบบ HR ออกไป และช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ระบบ HR มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระบบ Project Management

ระบบ Project Management เป็นระบบบริหารงานโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกันตามสัญญาภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด ข้อดีของการนำระบบ Project Management มา Intregrated ERP คือ ช่วยลดปัญหาในส่วนที่ควบคุมไม่ได้ลงไปได้มาก เช่น ระบบ ERP จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบการคลังสินค้า ระบบการจัดซื้อ ระบบงานขาย รวมถึงขั้นตอนการจัดทำรายงาน และต้นทุนจริงของแต่ละโครงการได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนของหน่วยงานได้ดี

ระบบ E-Commerce

ระบบ E-Commerce คือ การทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน ค่าเช่าสถานที่ และสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา แน่นอนว่าเว็บไซต์ถือเป็นตัวกลางระหว่างร้านค้าและลูกค้า หากเว็บไซต์มีระบบการจัดการที่ดี ก็จะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการได้มากและปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมาก เพราะเป็นคนกลางระหว่างเรากับลูกค้า โดยจะทำหน้าที่ในการติดตามผลหลังการขาย จาก Complaint ต่าง ๆ ซึ่งหากองค์กรมีการ Intregrated ERP ก็จะช่วยให้มีการติดตาม การวิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนำข้อมูลไปเป็นประโยชน์ในการสร้างการขายในครั้งต่อไปได้อย่างง่ายดาย 

ประโยชน์ของการนำ Integrated ERP มาใช้งานในองค์กร

ประโยชน์ของการนำ Integrated ERP มาใช้งาน

  • Integrated ERP จะมีการจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูล และการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย รวมถึงมีการตรวจหาภัยคุกคาม เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขององค์กร
  • ช่วยลดปัญหาการสื่อสาร การเชื่อมโยงข้อมูล เพราะทุกคนในองค์กรใช้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งเดียวกัน 
  • Integrated ERP จะช่วยให้แต่ละหน่วยงานขององค์กรทำได้อย่างคล่องตัว รวมถึงลดข้อผิดพลาดและลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป
  • ระบบ ERP มีโซลูชันแบบบูรณาการเพียงหนึ่งเดียว จึงมีค่าบำรุงรักษาที่เดียว จึงช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรในระยะยาวได้

สรุปบทความ

Integrated ERP คือ การรวมเอาระบบอื่น ๆ ในองค์กรมาทำงานร่วมกับระบบ ERP ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การทำงานภายในขององค์กรที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดระหว่างการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 

หากคุณต้องการเห็นการพัฒนาขององค์กรเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่ Humanica พร้อมมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณได้ด้วยระบบ ERP ชั้นนำ ที่จะทำให้องค์กรของคุณก้าวทันทุกกระแสธุรกิจ มองเห็นภาพรวมการทำงาน และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top