ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร? มีกิจการไหนบ้างที่เกี่ยวข้อง

ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร? มีกิจการไหนบ้างที่เกี่ยวข้อง

การเสียภาษี ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้าข่ายผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่มีรายละเอียดยิบย่อยทั้งฐานและอัตราภาษีสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต่างกันในแต่ละประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะให้มากขึ้น ในบทความนี้เราจะพาไปดูกันว่าภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร? มีกิจการไหนบ้างที่เกี่ยวข้อง อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มที่เท่าไร? มีขั้นตอนยื่นภาษีอย่างไร หาคำตอบได้ในบทความนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร คือจะเรียกเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งจะแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะธุรกิจเฉพาะนั้นหามูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการได้ยาก จึงไม่สามารถใช้ VAT 7% ได้ แต่จะประเมินจากกิจกรรมที่ต้องเสียภาษี โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยแบบคำขอ ภ.ธ.01 ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มกิจการ และจะต้องชำระให้ถูกต้องตรงกำหนดวันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ

กิจการไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ?

กิจการไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ?

  • ธนาคาร รวมถึงธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์
  • ธุรกิจประกันชีวิต
  • การรับจำนำ
  • การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคาร เช่น ค้ำประกัน ปล่อยกู้ แลกเปลี่ยนสกุลเงิน หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ
  • ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม
  • ขายหลักทรัพย์
  • ธุรกิจโรงงาน

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มที่เท่าไร?

ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับ หรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษี ได้แก่ รายรับตามฐานภาษี ของแต่ละประเภทกิจการ คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้ และจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก ร้อยละ 10 ของจำนวนภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว 

กิจการฐานภาษีอัตราภาษีร้อยละ
  กิจการธนาคาร, ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่าย ใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ3.0
กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ3.0
กิจการรับประกันชีวิตดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ2.5
กิจการโรงรับจำนำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม2.5
เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายของที่ จำนำหลุดเป็นสิทธิ2.5
การค้าอสังหาริมทรัพย์รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ0.1
การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ0.1(ยกเว้น)
การซื้อและการขายคืนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากหลักทรัพย์3.0
ธุรกิจแฟ็กเตอริงดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ3.0
การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 469ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ0.01
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา0.01
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์0.01

Fact : อัตราภาษีของการค้าอสังหาริมทรัพย์ให้ลดและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้กระทำภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2552 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 472) พ.ศ.2551)

ขั้นตอนการยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขั้นตอนการยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการยื่นภาษี

2. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 ที่แสดงประเภทกิจการ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ จำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ

3. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากร หรือสามารถยื่นแบบทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรซึ่งได้รับสิทธิ ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก 8 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการยื่นแบบ

เอกสารสำหรับยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. รายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย จัดทำเป็นรายวันและสรุปรายการทุกสิ้นเดือน

2. รายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย จัดทำเป็นรายสถานประกอบการและลงรายการให้เสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีรายรับ

3. รายงานและเอกสารประกอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันจัดทำรายงานแล้วแต่กรณี

สรุปบทความ

ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด แค่เรามีที่ดินหนึ่งแปลง มีบ้านหนึ่งหลังก็อาจเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขของภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างละเอียด เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าข่ายประกอบการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ยังเป็นเรื่องยากที่จะจัดการเรื่องนี้  ที่ Humanica สามารถช่วยให้ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยระบบ ERP ชั้นนำเพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นและประมาณค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรณ์ได้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top