ยื่นงบการเงินคืออะไร

รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับ “ยื่นงบการเงิน”

สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือเจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น การยื่นงบการเงินคือหนึ่งในสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว แต่แน่นอนว่าสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาจจะยังไม่มีความรู้หรือข้อมูลในเรื่องนี้กันเท่าไหร่นัก เพราะประสบการณ์ยังน้อยทำให้ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ แต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงินมาก่อน บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นงบการเงินเอามาให้แล้ว

ยื่นงบการเงินคืออะไร

การยื่นงบการเงิน คือ รายงานที่จะทำให้หน่วยงานราชการทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ และกระแสเงินสดของกิจการ โดยตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือของกิจการจะต้องมีการส่งงบการเงินให้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะต้องทำการยื่นงบการเงินเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม

ควรเริ่มยื่นงบการเงินเมื่อไหร่

ในการยื่นงบการเงินนั้นตามระยะเวลาของกฎหมายที่มีการกำหนดเอาไว้ จะต้องมีการนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลา 5 เดือน ยกตัวอย่างเช่นหากในกรณีที่ระยะเวลาบัญชี ได้แก่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม วันปิดรอบปีบัญชี คือ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกๆ ปี

  • ในกรณีของบริษัทจำกัด จะต้องมีการนำงบการเงินไปเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะทำการอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันปิดรอบปีบัญชี โดยต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่หลังจากวันที่มีประชุมใหญ่ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงนำงบส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 
  • ในกรณีของบริษัทจำกัดมหาชน จะต้องนำงบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมภายใน 4 เดือน นับหลังจากวันที่ปิดรอบปีบัญชี และนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือน แต่เนื่องจากบริษัทจำกัดมหาชนมีหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลอยู่ จึงทำให้เงื่อนไขในการยื่นมีระยะเวลาที่ไวกว่า คือ ภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดระยะเวลาบัญชี และภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่หลังสิ้นสุดระยะเวลาบัญชี ส่วนในกรณีที่มีการนำส่งงบการเงินรายไตรมาส 4 ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่หลังสิ้นสุดระยะเวลาบัญชี
เปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงินมีผลอย่างไรบ้าง

เปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงินมีผลอย่างไรบ้าง

หากเปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงินถือว่ามีความผิดทางอาญา ในขั้นแรกบริษัทหรือกิจการดังกล่าวจะได้รับจดหมายจาก “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ที่มีใจความสำคัญเกี่ยวกับการให้นำส่งเอกสารหรือหลักฐานงบการเงินให้ถูกต้อง แต่หากได้รับจดหมายแล้ว และยังไม่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือเพิกเฉย ในขั้นตอนถัดไปจะได้รับหมายเรียกจากตำรวจ เพื่อไปดำเนินการเสียค่าปรับและดำเนินเรื่องการยื่นงบการเงินในภายหลัง ดังนั้นการมีสำนักงานบัญชีจัดการอย่างฮิวแมนิก้าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า

ในกรณีที่มีการนำส่งงบการเงินล่าช้า การเสียค่าปรับสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่

  • บริษัทที่ประชุมอนุมัติงบไม่ทันภายใน 4 เดือน : บริษัทจะต้องมีการเสียค่าปรับ 6,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจท่านละ 6,000 บาท
  • บริษัทที่ประชุมงบทัน แต่ไม่ได้ทำการยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน : กรณีที่ยื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ผู้ทำบัญชี 1,000 บาท /กรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินการ 1,000 บาท, กรณีที่ยื่นล่าช้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ผู้ทำบัญชี 4,000 บาท /กรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินการ 4,000 บาท และสุดท้าย กรณีที่ยื่นล่าช้าเกิน 4 เดือนเป็นต้นไป ผู้ทำบัญชี 6,000 บาท /กรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินการ 6,000 บาท

ยื่นงบการเงินได้ที่ไหน

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำการเปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงิน สามารถที่จะทำการยื่นงบการเงินได้ 2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ การยื่นงบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการยื่นงบการเงินด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  • บริษัทจำกัด หากได้มีการนำงบการเงินและหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำงบการเงินและหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ส่งให้สรรพากร เนื่องจากมีการนำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้งสององค์กร
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด การยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะบังคับให้สามารถอัปโหลดได้เพียงแค่งบการเงินเท่านั้น ส่วนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีจะต้องนำไปส่งให้กับกรมสรรพากรอีกครั้ง

ยื่นงบการเงินผิดแก้ไขได้มั้ย

หากมีการยื่นงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผิดพลาด สามารถที่จะทำการยื่นแก้ไขงบการเงินที่ระบบได้ โดยอาจจะต้องทำการกรอกข้อมูลหลายขั้นตอนกว่าที่ยื่นครั้งก่อนหน้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถที่จะทำการยื่นแก้ไขได้จึงไม่จำเป็นต้องกังวลในกรณีที่มีการยื่นผิดพลาดเกิดขึ้น

สรุปเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน

สรุปเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน

และทั้งหมดนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน ที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญ และสำหรับผู้ที่เปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงิน หรือบริษัทใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน การยื่นงบการเงินอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือมีความสับสนบ้างเล็กน้อย แต่เพื่อความถูกต้องและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบหรือข้อผิดพลาดในอนาคต การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก และสุดท้ายสำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นงบการเงิน เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยไขคำตอบให้กับคำถามต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อย

Scroll to Top